Mangold Private Banking

Portföljförvaltning

Vår investerings- och placeringsfilosofi grundar sig i en gedigen analys och metodik som vi bygger på ett personligt engagemang till dig som kund.

Mangold portföljförvaltning

Portföljförvaltning handlar om att styra upp och planera dina finansiella tillgångar med syftet att minska risken och maximera avkastningen. Kontakta oss gärna i dag och du har frågor om portföljförvaltning eller är nyfiken på våra olika portföljer.

Aktieförvaltning

Vår diskretionära förvaltning erbjuder portföljer med olika tillgångsslag och riskexponering.

Obligationsförvaltning

Vår diskretionära förvaltning erbjuder portföljer med olika tillgångsslag och riskexponering.

Fondförvaltning

Vår diskretionära förvaltning erbjuder portföljer med olika tillgångsslag och riskexponering.

Absolut Avkastande

Vår diskretionära förvaltning erbjuder portföljer med olika tillgångsslag och riskexponering.

Special Clients

Vår diskretionära förvaltning erbjuder portföljer med olika tillgångsslag och riskexponering.

Rapportarkiv

Se våra tidigare rapporter inom portföljförvaltning.

Hjälp med portföljförvaltning

Mangolds portföljförvaltning erbjuder diskretionära mandat istället för fonder. Det ger oss en bra flexibilitet då förvaltningen inte är inlåst i en fondstruktur, utan handel kan ske i direktägda värdepapper.

Aktiv portföljförvaltning enligt dina preferenser

Vår investerings- och placeringsfilosofi grundar sig i en gedigen analys och metodik som vi bygger på ett personligt engagemang till dig som kund. Tillsammans med din rådgivare finner vi en lämplig risknivå och strategi för just ditt sparande. Vi tar hänsyn till dina personliga preferenser angående mål, tidsram och riskbenägenhet, och din personliga rådgivare informerar dig kontinuerligt om utvecklingen av dina innehav. Förslag om förändringar i allokering och innehav uppdateras månatligen för att följa rådande marknadssituation.

Utifrån en grundlig process söker vi efter bästa möjliga investeringsalternativ med hänsyn till rådande marknadsförhållanden. Vi optimerar förvaltningen utifrån kundens önskade riskprofil och förväntad avkastning. Vår förvaltning har ett globalt fokus och följer alltid vår aktuella marknadssyn.

Vi erbjuder följande portföljer i vår förvaltning:

Aktiv Ränta

Aktiv Ränta är vår rena ränteportfölj. Den innehåller direktägda företagsobligationer inom olika sektorer och med olika räntestruktur, främst rörliga och attraktiva kupongräntor med korta löptider, utgivna av börsbolag och andra kreditvärdiga emittenter. Vikten i varje enskilt värdepapper ligger mellan 8 och 10 procent och det totala antalet emittenter som bevakas är runt 30 stycken, av vilka de individuella portföljerna i varierande utsträckning är investerade i.

Stiftelseportföljen

Stiftelseportföljen riktar sig främst till ägare av mindre riskvilligt kapital som exempelvis stiftelser, eller för pensionsavsättningar. Portföljen har, enligt normalfördelningen, en tredjedel av innehavet i vardera aktier, hedgefonder och räntepapper med syftet att skapa stabil avkastning till låg risk.

Temaportföljen

Förvaltningen av den här portföljen följer teknikutveckling, ekonomiska förändringar och samhällsförändringar med ett gemensamt tema som utvärderas och anpassas regelbundet för att generera avkastning. Viktningen för ett enskilt innehav ska vara högst 10 procent och det ska finnas 15 till 30 individuella innehav för att diversifiera risken i portföljen.

Högutdelande Aktieportföljen

Den här portföljen har ett direktägande i högutdelande börsnoterade nordiska storbolag med starka balansräkningar och välkända varumärken. Den har omkring 20 aktier, där de med bäst förutsättningar överviktas. Därutöver kan också mindre, men intressanta bolag läggas in.

Fondportföljer

Våra fondportföljer har tre olika riskprofiler – låg, mellan och hög – och därmed olika sammansättning av aktie-, hedge- och räntefonder. De här portföljerna är även anpassade för småsparare. De går att koppla till ett månadssparande eller enskilda investeringar och går att ha på vanlig depå, investeringssparkonto, pensions- eller kapitalförsäkring.

Absolut Avkastande portföljen

Portföljen består av underliggande tillgångar med målsättning att leverera avkastning oavsett börsklimat. Förvaltningen blandar olika typer av avkastningsstrategier för att uppnå en låg korrelation med aktiemarknaden och en hög riskjusterad avkastning över tid. Då många av investeringsstrategierna inte finns i Sverige är en del värdepapper i utländsk valuta och innebär därmed en viss valutarisk.

Taktisk portfölj

Den här portföljen erbjuder en bra, stabil och bred investeringsmöjlighet. Portföljen är en mix av aktier till 40 procent (vår Temaportfölj) och absolutavkastande tillgångar till 60 procent (vår portfölj Absolut Avkastande). Portföljen erbjuder en exponering mot aktier, samtidigt som delen med absolutavkastande är en trygghet under svagare börsperioder.

Vår förvaltningsprocess

Marknadsanalys – steg 1

Placerings- och allokeringsbesluten sker aktivt och välunderbyggda genom en kombination av extern och intern analys. Den externa analysen hämtas från ledande investmentbanker och analyshus. Tillsammans med vår interna analys, som bygger på våra medarbetares kompetens och erfarenhet formar vi en tydlig vy över de olika marknaderna. Vi utgår från en geografisk normalfördelning som justeras utifrån rådande marknadssituation och omvärldsanalys. Besluten kring över- respektive underviktning är den första delen i vår förvaltningsmetodik.

Placeringsutvärdering – steg 2

Det andra steget i investeringsprocessen består av att hitta bästa möjliga investeringsalternativ på respektive marknad. För att skapa mervärde och bästa möjliga riskjusterade avkastning utgår vi från både kvantitativ och kvalitativ analys. Vi hämtar data från olika databaser och använder oss av flertalet utvärderingsverktyg. Därtill träffar vi och intervjuar bolag och andra i marknaden för att få en tydligare bild.

Riskjustering – steg 3

Som ett sista steg i portföljsammansättningen justerar vi och säkerställer risknivån. Då marknaden befinner sig i konstant förändring ser vi löpande över att risken överensstämmer med den nivå du känner dig bekväm med och vi på förhand fastslagit. För att generera så pass hög riskjusterad avkastning som möjligt viktas olika tillgångsslag i ett led att optimera portföljen. Kontinuerlig justering genomförs alltefter hur tillgångsslagen förändras.

Vill du veta mer om portföljförvaltning? Kontakta oss för en dialog.

Vi ger dig en trygg och konkurrenskraftig portföljförvaltning, genomförd av kompetenta förvaltare med många års erfarenhet.

Kontakta oss om portföljförvaltning

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med portföljförvaltning, tveka inte att höra av dig.

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med vår portföljförvaltning är att den ska göra skillnad. Fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig!

  •