Mangold Valberedning

Valberedning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska val och arvodering av styrelse och revisor i ett bolag beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process. Processen ska skapa förutsättningar för väl underbyggda beslut i bolaget.

Valberedningen är ett organ vars ledamöter utses mellan aktieägarna, som har till uppgift är att lämna beslutsunderlag för bland annat nyval av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt ersättning till dessa. Aktieägarna röstar om valberedningen förslag på stämman.

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och här på Mangolds webbplats.

Vid årsstämman den 18 april 2023 beslutades att valberedningen ska utses av de tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september 2023. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens ledamöter

Valberedningen består av:

David Ribbingutsedd av Per-Anders Tammerlöv
Marcus Hambergutsedd av Marcus Hamberg
Per Åhlgrenutsedd av Per Åhlgren
Valberedningen har utsett David Ribbing till valberedningens ordförande.

Kontakta valberedningen

För att kontakta valberedningen eller om en aktieägare vill lämna förslag vänligen skicka e-post till: valberedning@mangold.se 

Valberedningens motiverade yttranden