Valberedning

VALBEREDNING

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska val och arvodering av styrelse och revisor i ett bolag beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process. Processen ska skapa förutsättningar för väl underbyggda beslut i bolaget.

Valberedningen är ett organ vars ledamöter utses mellan aktieägarna, som har till uppgift är att lämna beslutsunderlag för bland annat nyval av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt ersättning till dessa. Aktieägarna röstar om valberedningen förslag på stämman.

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och här på Mangolds webbplats.

Vid årsstämman den 6 april 2022 beslutades att valberedningen ska utses av de tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september 2022. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens ledamöter

Valberedningen består av:

  • Daniel Vargö                       utsedd av Per-Anders Tammerlöv
  • Marcus Hamberg               utsedd av Marcus Hamberg
  • Per Åhlgren                         utsedd av Per Åhlgren

Valberedningen har utsett Daniel Vargö till Valberedningens ordförande.

Kontakta valberedningen

För att kontakta valberedningen eller om en aktieägare vill lämna förslag vänligen skicka e-post till:

valberedning@mangold.se