Hållbarhet - gran i skog

Affärer för en mer hållbar morgondag

Mangold har ett ansvar att bedriva en hållbar verksamhet och vill bidra till ett hållbart samhälle

På Mangold agerar vi ansvarsfullt utifrån det förtroende som våra kunder, anställda och samarbetspartners givit oss och vi strävar efter att aktivt bibehålla och utveckla det på ett hållbart sätt. Vi har ett ansvar att bidra till ett hållbart samhälle och vi vill även inspirera andra runt omkring oss till att göra mer och ta aktiva val för en mer hållbar morgondag. Mangolds grundläggande strategi för hållbar utveckling är att kombinera affärsnytta, investeringsnytta och samhällsnytta. 

Hållbarhet ikoner

Ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande

Vi strävar efter att skapa ett så positivt avtryck som möjligt på omvärlden. Vi vill bidra till en grönare framtid och en positiv samhällsutveckling och ha den visionen integrerad i allt vi gör. Hållbarhet är ett brett begrepp och omfattar ett flertal områden vilket gestaltas i FN:s 17 hållbarhetsmål. Vår definition av hållbarhet bygger på tre ben: ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande.

Ekonomiskt ansvarstagande

Verksamheten ska leva upp till fastställda avkastningskrav och därmed ta ansvar inför ägarna att såväl trygga bolagets finansiella ställning som att ge avkastning på investerat kapital. Därför ser vi det som avgörande att vi är lönsamma, resurseffektiva och nytänkande och därmed bidrar till samhällets utveckling. Vi måste också vara lyhörda för kunder och anställdas förväntningar på oss som företag och förstå vikten av att agera ansvarstagande och kunna förmedla detta. Genom funktioner i bolaget som Compliance, Risk Management, Investeringskommittée, kontinuerlig dokumentation, rapportering och uppföljning kan vi ha en hållbar produktstyrning samt hållbara distributionskedjor genom due dilligence- och on-boarding processer. 

Hållbar investeringsrådgivning och kapitalförvaltning

Mangold ska i sin investerings- och försäkringsrådgivning, kapitalförvaltning och portföljförvaltning vara etiskt ansvarsfull och samtidigt sträva efter bästa möjliga avkastning för sina kunder.

En grundläggande förutsättning för detta är att göra en noggrann och systematiserad genomlysning av de fonder och andra värdepapper som Mangold investerar i inom ramen för förvaltningen eller ger råd om inom investeringsrådgivning. Exempelvis genomför Mangold en särskild utvärdering av de fonder som är aktuella att investera i som både analyserar finansiella aspekter och nyckelpersoner bakom fonden för att säkerställa både finansiellt och etiskt sunda investeringar utifrån en helhetsbedömning. Detta regleras särskilt i Mangolds Policy för portföljförvaltning och säkerställs genom arbetet i Mangolds Investeringskommitté.

Exkluderingsprinciper för portföljförvaltningen

En viktig del av Mangolds hållbarhetsarbete är att Mangolds förvaltning aldrig investerar i och att Mangolds rådgivare aldrig ger råd om att investera i värdepapper relaterade till:

 • Företag som producerar eller distribuerar pornografiskt material
 • Företag där produktion eller distribution av tobaksvaror motsvarar mer än 5 procent av omsättningen
 • Företag där produktion eller distribution av alkohol för ickemedicinskt bruk motsvarar mer än 5 procent av omsättningen
 • Företag där produktion av förbränningskol motsvarar mer än 5 procent av omsättningen
 • Företag som producerar cannabis för icke-medicinskt bruk
 • Statsobligationer utgivna av länder som allvarligt försummar grundläggande sociala och politiska rättigheter eller som är föremål för FN:s säkerhetsråds sanktioner
 • Företag som är upptagna på EU:s sanktionslista

Utöver detta beaktar Mangold ingen ytterligare negativ påverkan på hållbarhetsfaktorer genom exempelvis screening eller positive selection. Detta beror främst på att enhetliga externa referenser, systemstöd och principer ännu inte är tillräckligt utvecklade för att säkerställa en samlad bild av samtliga hållbarhetsaspekter i investeringar. Mangold ämnar dock kontinuerligt utveckla sitt arbete på i takt med att etablerade system, enhetlig data och principer utvecklas i finansbranschen och omvärlden.

Hållbarhet havet

Hållbarhetsrisker för rådgivning och portföljförvaltning

EU:s Disclosureförordning (EU) 2019/2088 ställer krav på finansiella aktörer som erbjuder investeringsrådgivning och diskretionär portföljförvaltning ska offentliggöra hur hållbarhetsrisker, investeringsbeslut samt rekommendationer påverkar hållbarhet så att slutkunden ska kunna beakta detta i sina investeringsbeslut.

Som en del av arbetet för hållbar rådgivning och portföljförvaltning beaktar Mangold hållbarhetsrisker som en av de naturliga utgångspunkterna i bedömningen av vilka långsiktiga investeringar som är värdeskapande för kunden. Vid beaktandet av hållbarhetsrisker försöker vi identifiera långsiktiga trender samt de centrala möjligheter respektive risker de företag vi investerar i, eller ger råd om investeringar i, ställs inför. En hållbarhetsrisk kan exempelvis bestå i regulatoriska och legala förändringar, samhällsutveckling, klimatförändringar eller förändringar i demografi och arbetsmarknad som – om risken skulle materialiseras – kan ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Att integrera hållbarhetsrisker i investeringsbesluten är således avgörande för att uppnå en mer långsiktigt god avkastning. Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut i förvaltningen och vid urval av produkter inom investeringsrådgivning, utan att Mangolds förvaltning aktivt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Detta innebär att Mangold för närvarande enbart erbjuder s.k. artikel 6 produkter enligt SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) för våra mandat inom Mangolds portföljförvaltning. Mangolds rådgivning och förvaltning beaktar inte heller för närvarande EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter i enlighet med EU:s taxonomiförordning. Vi utvärderar löpande möjliga datakällor och verktyg för att i framtiden kunna erbjuda mandat med hållbarhetsaspekter, i första hand genom taxonomiförenlighet eller främjande enligt artikel 8 SFDR.

En nyckelaspekt i hur Mangold beaktar hållbarhetsrisker i sin rådgivning och portföljförvaltning  är emellertid vikten av en diversifierad portfölj där olika typer av exponeringar medför att man är mindre utsatt för hållbarhetsrisker relaterade till väderrelaterade katastrofer, omställning till koldioxidneutral verksamhet, regulatoriska och kommersiella förändringar kopplade till hållbarhet och miljömål m.m. En väldiversifierad portfölj som även är diversifierade över sektorer och exponeringar kan därmed i regel hantera och stå emot värdeförändringar på grund av hållbarhetsrisker på ett bättre sätt. I linje med att vi även exkluderar sektorer som har hög inneboende hållbarhetsrisk minskar våra kunders exponering mot hållbarhetsrisker.

Hållbar urvalsprocess för uppdrag inom Investment Banking

Mangold strävar efter att vara den naturliga samarbetspartnern för tillväxtbolag som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vi erbjuder lösningar inom kapitalanskaffning och tjänster till noterade bolag inom tillväxtsegmentet och kan på detta sätt bidra med värden till bolag inom greentech, medtech, återvinning och andra innovativa sektorer som bidrar till en hållbar utveckling.

Mangold exkluderar även vissa typer av bolag och verksamheter som vi aktivt väljer att inte samarbeta med inom Investment Banking då vi inte anser det vara förenligt med våra hållbarhetsambitioner. Detta innebär att Mangold aldrig samarbetar med eller genomför kapitalanskaffningsuppdrag för följande typer av bolag eller verksamheter: 

 • Företag som producerar eller distribuerar pornografiskt material
 • Företag där produktion eller distribution av tobaksvaror motsvarar mer än 5 procent av omsättningen
 • Företag där produktion av förbränningskol motsvarar mer än 5 procent av omsättningen
 • Företag som producerar cannabis för icke-medicinskt bruk
 • Statsobligationer utgivna av länder som allvarligt försummar grundläggande sociala och politiska rättigheter eller som är föremål för FN:s säkerhetsråds sanktioner
 • Företag som är upptagna på EU:s sanktionslista
Hållbarhet äng med träd

God affärsetik

Våra medarbetare ska känna till och agera utifrån våra värderingar och etiska riktlinjer. Under året har vi tagit fram ett dokument ”Mangolds Riskkultur” som visar på vår gemensamma hållning i frågorna. Läs mer om den på sidan 31. Vår verksamhet är beroende inte bara av våra kunder, utan även andra intressenter som aktieägare, samarbetspartner och tillsynsmyndigheter. Vårt förtroende från dessa är av högsta vikt. För att alla medarbetare ska känna till de riktlinjer och regler som finns avseende etik, sekretess, intressekonflikter och penningtvätt håller Mangold årligen obligatorisk utbildning för samtliga inom dessa områden. Mangold har nolltolerans mot mutor och korruption och följer Institutet mot Mutor:s kod mot korruption i näringslivet.

Som en viktig funktion för att inte missa händelseförlopp eller situationer som strider mot Mangolds värderingar, etik och policyer eller lagar, har Mangold en visselblåsarfunktion där medarbetare anonymt kan rapportera missförhållanden.

Vi är medlemmar i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen). Många av våra medarbetare behöver dessutom ha en Swedsec-licens, vilket innebär att vi stärker kunskap, regelefterlevnad och god etik på företaget.

Miljömässigt ansvarstagande

Vi strävar efter att bedriva verksamheten med ett så litet avtryck på jordens resurser som möjligt. Företagets klimatpåverkan och våra utsläpp kommer främst från energikonsumtion, pappersförbrukning och resande. Vi har inga tjänstebilar, våra kontor har en central plats i city och vi har till viss del upphandlat förnyelsebar el till våra kontorslokaler. Vi strävar mot en minskad pappersanvändning, som till exempel övergång till digitala visitkort, samtidigt som vi ökar vår pappersåtervinning. Så långt det går undviker vi ämnen och material som kan vara skadliga för människor, djur och miljön, och vi vill återvinna så mycket som möjligt. Vi ska också ta hänsyn till miljön vid utvecklingen av våra produkter och tjänster och vi vill upphandla, stimulera och prioritera utveckling och innovationer som bidrar till minskad miljöpåverkan. Mot våra samarbetspartners och intressebolag ska vi våga ställa krav, men också inspirera, öka förståelsen och kunskapen om miljöpåverkan.

Socialt ansvarstagande

Vår affärsverksamhet ska vara en del i ett välfungerande samhälle och vi ska göra ett avtryck som en god medborgare. Vi ska arbeta för att ta social och etisk hänsyn i utveckling av våra produkter och tjänster. Bland annat vill vi värna om mångfald och jämställdhet. 

Som arbetsgivare jobbar vi aktivt för att säkerställa en hållbar, utvecklande, givande och hälsosam arbetsmiljö där våra medarbetare trivs.

Mangold strävar efter att ha en öppen företagskultur med en obyråkratisk organisation som främjar lagarbete och initiativtagande där den enskilde medarbetaren tidigt kan få ett betydande enskilt ansvar och möjlighet att växa.

God arbetsmiljö och inkluderande arbetsplats

Mangolds kontor är centralt belägna i ljusa lokaler och ergonomiska arbetsplatser. Medarbetare har möjlighet och utrustning för distansarbete.

Som medarbetare på Mangold väntas alla bidra till en positiv arbetsmiljö där samtliga är inkluderade i gemenskapen och visar respekt för varandras olikheter. Arbetsgivaren bär det yttersta ansvaret för en väl fungerande arbetsmiljö men en viktig del i att säkerställa detta är att alla anställda uppmanas, och känner sig bekväma med, att identifiera brister i arbetsmiljö och oacceptabelt beteende.

Mangold har för detta syfte även en särskild visselblåsarfunktion där anställda kan anmäla regelöverträdelser eller andra allvarliga missförhållanden. Dessa anmälningar hanteras med sekretess och anonymitet i enlighet med gällande regler.

Mangold ser mångfald och olikheter som en tillgång på arbetsplatsen och vi jobbar aktivt för att ta tillvara på kompetens och potential, och ge alla medarbetare samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund. Mangold arbetar också för att få fler kvinnor i företaget. Vi tror att en ökad jämställdhet inte bara stärker engagemang hos våra medarbetare utan att det även ger långsiktiga vinster utifrån såväl ett samhällsperspektiv som ett verksamhetsperspektiv.

Välgörenhet

Som företag vill vi också ta ett bredare samhällsansvar och samarbetar och stödjer organisationer som aktivt jobbar för en bättre omvärld som till exempel minskad fattigdom och ökad jämställdhet, bland annat inom socialt entreprenörskap.

”Vi vill ta fler aktiva val för en mer hållbar morgondag och med det också hoppas inspirera andra runt omkring oss.”