Mangold Investment Banking

Emissionstjänster

Mangold är ett av marknadens ledande emissionsinstitut och bistår bolag med rådgivning och projektledning i samband med de flesta företagshändelser på såväl aktiesidan som på räntesidan.

Mangold Emissionstjänster

Vi bistår bolag med kvalificerad kompetens och rådgivning under hela processen inför och under en emission eller annan bolagshändelse. Dessutom kan vi som emissionsinstitut och kontoförande institut i Euroclear erbjuda administrativa emissionstjänster. Kontakta oss i dag om du vill veta mer om hur våra tjänster går till och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag. 

Hjälp kring emissioner

Kontakta oss i dag om du vill veta mer om hur våra emissionstjänster går till och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Mangold Portföljförvaltning

Vi ger dig en fullfjädrad guidning

Mangold är ett av marknadens ledande emissionsinstitut där vår breda kunskap och erfarenhet möjliggör för oss att bistå bolag med såväl rådgivning och projektledning i samband med alla typer av företagshändelser, såväl aktiesidan som på räntesidan. Mangold arbetar med emittenter på Nasdaq Stockholm, Nordic Growth Market, Spotlight Stock Market samt med onoterade bolag.

Tjänsterna omfattar samtliga typer av finansiella instrument där vi hjälper till med hela eller delar av processen. Baserat på kundens behov hjälper vi till vid framtagande av prospekt och övrig emissionsdokumentation såsom anmälningssedlar, tidsplaner och pressmeddelanden. Tjänsterna omfattar även upprättande av transaktionsstrukturer samt koordinering mellan övriga berörda parter i transaktionen (externa rådgivare, Marknadsplatsen, BolagsverketFinansinspektionen och Euroclear Sweden).

Företrädesemissioner

Mangold Emissionstjänster bistår bolag med finansiell rådgivning samt agerar emissionsinstitut i samband med företrädesemissioner. För uppdrag som emissionsinstitut hanterar Mangold Emissionstjänster det administrativa i företrädesemission både före, under och efter teckningsperioden. Före teckningsperioden bistår vi med framtagande av prospekt, tidsplan, anmälningssedlar, pressmeddelanden samt sköter kommunikationen gentemot Euroclear, Finansinspektionen och övriga involverade parter. Under teckningsperiod tar vi emot anmälningssedlar, genomför penningtvättskontroller samt tar emot emissionslikvid. Efter teckningsperioden sköter vi efterföljda administrering av företrädesemissionen, tar fram tilldelningsförslag samt utskick av avräkningsnotor.

För uppdrag som finansiell rådgivare är Mangold Emissionstjänster ansvarig och involverad i hela transaktionsprocessen; från uppstartsmöte till att tecknarna i företrädesemissionen erhåller de nyemitterade aktierna. Som finansiell rådgivare säkerställer vi att bolag får in det rörelsekapital som behövs.

Riktad Emission

Vid en riktad emission kan Mangold Emissionstjänster bistå bolag med administration av den riktade emissionen, det vill säga se till att investerare erhåller de tecknade aktierna och att bolaget erhåller betalning för de aktier som emitteras. Mangold sköter även all kommunikation gentemot Euroclear Sweden.

Mangold Emissionstjänster kan också vara behjälpliga vid en accelererad book-building, det vill säga hitta investerare med intresse för ett bolags verksamhet och därigenom placera externt kapital.

Uppköp och apportemissioner

Mangold Emissionstjänster har lång erfarenhet av såväl nationella som internationella offentliga uppköpserbjudanden och affärsområdet har bistått i flertalet transaktioner där förvärvslikvid uppgått i fler-miljardklassen. Mangold Emissionstjänster bistod exempelvis NeoGames S.A. vid deras offentliga uppköpserbjudande av Aspire Global PLC där förvärvslikviden uppgick till 4,3 miljarder SEK.

Vid offentliga uppköpserbjudanden kan Mangold Emissionstjänster bistå med all administration, oavsett om förvärvslikvid erläggs genom en riktad apportemission (betalning genom aktier), kontantemission (kontant betalning), samt en kombination därav. Vid anlitande av oss kan ett bolag förvänta sig högsta möjliga service och ett framgångsrikt slutförande av ett uppköpserbjudande.

Alternativa Investeringsfonder (AIF)

Alternativa Investeringsfonder (AIF) avser fonder som tar in kapital från investerare och som allokerar detta i enlighet med en fastställd investeringspolicy. Mangold Emissionstjänster hanterar flertalet löpande Alternativa Investeringsfonder och sköter all administration kopplat till emissioner av andelar samt även vid olika typer av inlösen. Vi är även behjälpliga vid utdelning av andelar till investerare från fonden.

Svenska depåbevis (SDB)

Ett svenskt depåbevis (SDB) är ett överlåtbart värdepapper utfärdat av en depåbank som representerar ett specificerat antal aktier i ett utländskt företag. Vanligtvis har innehavare av SDB:er samma rätt till avkastning och rösträtt som om man hade ägt den aktie som det svenska depåbeviset representerar.

För utländska bolag som önskar notera sig i Sverige kan Mangold Emissionstjänster vara behjälpliga vid utgivande av svenska depåbevis och ansvarar för all administration kopplat till beviset.

Anslutning av bolag till Euroclear

Euroclear Sweden AB är Sveriges enda värdepapperscentral och det är där all avveckling av värdepapper samt handel på de svenska marknadsplatserna äger rum. Att ansluta ett bolag till Euroclear innebär att bolaget övergår till att bli ett avstämningsbolag och att aktieboken efter anslutning administreras av Euroclear. Fördelarna med att Euroclear-ansluta ett aktiebolag är att bolagets aktier digitaliseras, det vill säga blir synliga på investerarens depå eller värdepapperskonto vilket är en fördel för att attrahera nya investerare till bolaget.

Mangold Emissionstjänster kan bistå bolag med all administration kopplat till processen att Euroclear-ansluta ett bolags aktier.

Split och sammanslagning av aktier

En anledning till att bolag genomför en aktiesammanslagning eller en aktiesplit är att göra ett bolags aktie mer lätthandlad i aktiemarknaden.

Vid ett för ”högt” pris per aktie kan det vara svårt för investerare med mindre kapital att investera på grund av att det krävs ett större belopp för att köpa en (1) enstaka aktie. En aktiesplit skulle således innebära en ökad tillgänglighet för investerare med mindre kapital att investera i ett bolags aktie.  Vid ett för ”lågt” pris per aktie kan ett bolag gå miste om institutionellt kapital i aktien då en del institutioner enbart får investera i aktier som har ett aktiepris överstigande ett visst SEK-belopp. En sammanslagning skulle således öka tillgången till institutionellt kapital samt bidra till en mer lätthandlad aktie.

Mangold Emissionstjänster bistår bolag med all administration kopplat till aktiesammanslagningar och aktiesplit.

Obligationslån

Ett obligationslån är en form av fast inkomstinstrument där ett bolag emitterar obligationer som representerar lån som de har tagit upp. Investerare köper därefter dessa obligationer och får en viss ränta under en viss tidsperiod. När obligationen löper ut betalar bolaget som emitterat obligationen tillbaka lånet till innehavarna av obligationslånet.

Om ett företag vill emittera obligationslån, oavsett anledning, kan Mangold Emissionstjänster bistå med all administration kopplat till obligationslånet.

Konvertibla förlagslån

Ett konvertibelt förlagslån är en form av lån som kan omvandlas till aktier vid en viss tidpunkt eller under vissa förhållanden. Det ger investerarna i ett konvertibelt förlagslån möjlighet att delta i ett bolags framtida tillväxt genom att omvandla sitt lån till aktier.

Om ett bolag vill emittera konvertibla förlagslån kan Mangold Emissionstjänster bistå med all administration kopplat till det konvertibla förlagslånet.

Inlösen och återköp av aktier

Inlösen av aktier är en process där ett bolag beslutar att köpa tillbaka en del av sina egna aktier från sina aktieägare. Detta innebär att bolaget betalar ett fast belopp per aktie till aktieägarna. Inlösen kan ske med eller utgivande av säljrätter.

Mangold Emissionstjänster kan bistå bolag vid inlösenprogram och hanterar all administration kopplat till programmet.

Incitamentsprogram, t ex teckningsoptionsprogram

I en konkurrerande marknad är det viktigt att bibehålla nyckelpersoner inom en organisation och ett sätt att tillvarata och behålla dessa personer inom organisationen är utgivande av incitamentsprogram, genom exempelvis ett teckningsoptionsprogram.

Teckningsoptionsprogram innebär att teckningsoptioner, där den underliggande tillgången är bolagets aktie, emitteras till vanligtvis nyckelpersoner eller personal inom en organisation, vilka tillåter dessa att vid en förutbestämd tidpunkt och till ett förutbestämt pris, teckna aktier i bolaget.

Mangold Emissionstjänster kan bistå bolag med administrationen vid utgivande av olika sorters incitamentsprogram, så som exempelvis ett teckningsoptionsprogram.

Kontakta oss för Emissioner

Vill du veta mer om våra emissionstjänster, tveka inte att höra av dig.

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med våra emissionstjänster är att de ska göra skillnad. Fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig!

  •