Mangold ägarintressen Resscapital

Resscapital

Mangold har sedan 2018 ett ägande i Resscapital som uppgår till 25 procent av bolaget.

Resscapital (Ress) förvaltar sedan 2011 AIF-fonden Ress Life Investments, vilken är ett danskt aktiebolag vars aktier är noterade på Köpenhamnsbörsen. Fondens förvaltning är inriktad mot amerikanska livförsäkringar med målsättningen att leverera en årlig avkastning i amerikanska dollar på 7 procent.

Ress investerar i livförsäkringar antingen på andrahandsmarknaden via mäklare eller på tredjehandsmarknaden direkt från andra portföljförvaltare. Handeln i livförsäkringar är reglerad i de flesta delstaterna i USA och sker i huvudsak genom budgivning. Ress har utvecklat ett eget portföljhanteringssystem för att granska försäkringar och utvärderar löpande ett stort antal försäkringar for att finna de mest attraktiva från ett investeringsperspektiv. Strategin är att äga en diversifierad livförsäkringsportfölj för att generera stabil och attraktiv avkastning över en längre period. Den primära strategin är att köpa och behålla livförsäkringar tills de betalar ut försäkringsbeloppet.

Avkastningsprofilen för en livförsäkringsportfölj kännetecknas av en låg korrelation till andra tillgångsklasser vilket är attraktivt för investerare som önskar riskdiversifiering från andra tillgångsslag som aktier och räntor. Då fonden är en AIF behöver köp och försäljning av fondandelar i fonden meddelas 180 dagar före nästkommande inlösendag. Fonden tillhör riskkategori 3 (KIID skala 1-7).

Läs mer om Resscapital här: https://www.resscapital.com/

Är du intresserad av att investera i Resscapital, ta kontakt med Mangold Private Banking