Skandinaviska Kreditfonden

KredFin

Mangold har sedan 2016 ett ägarintresse i KredFin AB och äger i dagsläget 27,5 procent av bolaget. 

Mangold har sedan 2016 ett ägarintresse i KredFin AB och äger i dagsläget 27,5 procent av bolaget. KredFin erbjuder kortfristiga lån till företag som är i en expansions-, investerings- eller omstruktureringsfas.

Bolaget grundades 2015 och startade sin första fond i januari 2016 då grundarna såg att de kapitaltäckningsregler som infördes efter den ­senaste finanskrisen 2008 minskat bankernas vilja att ­finansiera företag.

Scandinavian Credit Fund I 

Bolaget startade sin första fond Scandinavian Credit Fund I (SCFI) i januari 2016 då grundarna såg att de kapitaltäckningsregler som infördes efter finanskrisen 2008 minskat bankernas vilja att finansiera företag. SCFI är en alternativ investeringsfond (AIF). Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligations- och råvarumarknader genom att bedriva säkerställd direktutlåning till företag och andra associationsformer i främst Skandinavien och då fokusera på låntagarnas återbetalningsförmåga. Vidare kan fonden investera i fondandelar, obligationer och på konto i kreditinstitut. Derivatinstrument kan användas i syfte att hantera oönskade risker eller för att skapa hävstång i fonden i syfte att öka avkastningen.

Nordic Factoring Fund 

I mitten av 2019 startade KredFin sin andra fond, Nordic Factoring Fund (NFF). Fonden ger exponering mot den nordiska marknaden för företagslån via factoring, och har som målsättning att erbjuda en avkastning om 7-9 procent till en risk, uttryckt som årlig standardavvikelse, på under 2 procent. Factoring är en tjänst där företag säljer eller belånar sina fakturor och som traditionellt erbjudits av banker och finansbolag, men på grund av ny reglering har den öppnat upp för nya aktörer. Factoringbranschen är en snabbväxande bransch som erbjuder många företag nya sätt att finansiera sitt rörelsekapital genom alternativ till traditionella banklån, med den viktiga skillnaden att factoring inte påverkar företagets balansräkning. Traditionell bankfinansiering kräver säkerheter i form av fastighetspant eller borgen men vid factoring utgör de förvärvade fakturorna säkerhet.

Vinstandelslånen kan köpas och säljas på NGM-NDX, i den så kallade sekundärmarknaden. Mangold är emittent för de båda fonderna. 

Mangolds intressebolag Skandinaviska Kreditfonden