Återköp av egna aktier

Mangolds styrelse bemyndigades av bolagsstämman den 18 april 2023 att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets aktier för kapitaländamål. Bemyndiganden från bolagsstämman och annan information om återköp av aktier finns nedan.

Aktieåterköpsprogram

Den 19 april 2023 beslutade Mangolds styrelse om att inleda ett återköpsprogram om maximalt 10,8 MSEK, som påbörjas den 24 april 2023 och löper till nästkommande årsstämma.

Pressmeddelanden

Rapportarkiv

Bemyndigande

2023

Den 18 april 2023 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i syfte att anpassa och förbättra bolagets kapitalbehov. Antalet aktier som får återköpas är enligt bemyndigandet begränsat till att Mangolds innehav av egna aktier inte får överstiga 1 procent av Mangolds totala antal utgivna aktier. Förvärven får enbart ske på Nasdaq Stockholm AB.

I enlighet med detta beslöt styrelsen den 19 april 2023, med stöd av årsstämmans bemyndigande, om återköp av aktier för högst 10,8 MSEK.