Mangold Revisorer

GDPR

För att du som kund ska kunna del av våra tjänster och erbjudanden behöver Mangold samla in och behandla viss information om dig.

På denna sida framgår det hur Mangold behandlar, värnar och ansvarar för den information vi får in. Inom denna policy kommer vi att förklara Mangolds principer för personuppgiftsbehandling – varför vi överhuvudtaget behöver behandla personuppgifter och på vilken laglig grund insamlingen vilar. Mangold gör detta för att efterleva gällande regleringar på området men främst för att du som kund ska kunna känna dig trygg hos oss.

Inför varje ny behandling av personuppgifter kommer du som kund även erhålla ytterligare information från Mangold och dess dotterbolag om den specifika behandlingen.

Dataskyddsinformation

GDPR – Allmän information

Vad är personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till en levande person. Det kan vara allt från personnummer, namn och adress till uppgifter som IP-adress, depånummer eller inspelade samtal. Det väsentliga är att det är uppgifter som kan kopplas till dig som person.

Behandling av personuppgifter

En behandling av personuppgifter innebär en åtgärd eller en kombination av åtgärder beträffande en personuppgift. Behandlingen skulle kunna omfatta insamling, lagring, användning, läsning eller radering av en personuppgift.

Mangolds behandling av dina personuppgifter kommer alltid att följa gällande principer som gäller för behandling av personuppgifter; bland annat att den sker på ett lagligt, korrekt, transparent och ändamålsenligt sätt samt så säkert som möjligt.

Om vem samlar vi in information

Mangold samlar in information om dig som redan är kund eller vill bli det. Mangold samlar även in information om personer, som i egenskap av borgensman, fullmaktsgivare- samt havare, företrädare, inbetalare eller pantsättare ingår ett avtal med Mangold eller på annat sätt kommer i kontakt med oss.

Hur samlar vi in informationen

Den information som lagras och behandlas hos Mangold lämnas som huvudregel av dig och kommer från avtal eller intresseanmälningar. Sådana uppgifter kan vara namn, personnummer, kontaktuppgifter och ekonomiska förhållanden. Mangold kan även samla in identitetsdokumentation; exempelvis passkopior, körkort eller annan dokumentation i syfte att styrka din identitet.

Även kommunikation via e-post eller inkomna telefonsamtal kan sparas respektive spelas in.

Utöver information som vi får av dig kan vi samla information från externa aktörer i syfte att fullfölja våra uppdrag. Sådan information kan inhämtas från det statliga personadressregistret, kreditupplysningsföretag samt genom internationella sanktionslistor för att förhindra att vi som finansiellt institut utnyttjas för penningtvätt och annan brottslig verksamhet.

Kameraövervakning

I Mangolds lokaler har vi kameraövervakning. Vi har tydlig skyltning att lokalerna kameraövervakas. Kameraövervakning sker främst i brottsförebyggande syften.

Vi sparar inspelningar från kamerabevakningen i normalt 30 dagar.

Den lagliga grunden

Vi behandlar dina personuppgifter endast när behov föreligger och med lagstöd. De vanligaste orsakerna till att vi hanterar dina uppgifter är när vi ska förbereda, administrera och dokumentera avtal, verifiera identitet, skydda rättsliga intressen eller andra rättsliga förpliktelser som till exempel penningtvättslagstiftningen och bokföringslagstiftningen. Även samtycke från dig kan ligga som grund för personuppgiftsbehandlingen.

Lagringstiden

Mangold lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Personuppgifterna lagras så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst 10 år. I vissa fall kan uppgifterna emellertid sparas längre eller kortare tid på grund av lagstiftningskrav (bokföring sju år eller penningtvätt fem år)

Säkerhetsåtgärder

Mangold värnar om din personliga integritet och har tydliga interna riktlinjer för hur personuppgifter ska behandlas och skyddas. Mangold vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder, båda tekniska och organisatoriska, för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot förstöring, obehörigt röjande, obehörig åtkomst, förlust eller ändring.

Vem har tillgång till uppgifterna

Som huvudregel kommer inte någon utanför Mangoldkoncernen att ha tillgång till de uppgifter som lämnas. För det fall uppgifter lämnas till en extern part (till exempel Mobilt BankID) är det huvudsakligen i syfte att fullfölja ingångna avtal.

Överföring till tredje land

Ett tredje land är länder utanför EU och EES.

Mangold kommer som utgångspunkt inte att överföra några personuppgifter till tredje land. Vid de fall detta behövs kommer Mangold att informera om detta och inhämta samtycke innan så kan ske.

Personuppgiftsansvarig

Mangold är personuppgiftsansvarig. Inom Mangold har vi även ett Dataskyddsombud (”Data Protection Officer” eller ”DPO”) som i sin roll är oberoende gentemot bolaget och ska verka för regelefterlevnaden, Mangold har utsett Head of Risk & Compliance Fredrik Styrlander till DPO. Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig av Mangold kan du begära detta skriftligen genom att skicka ett brev till nedanstående adress eller genom att kontakta DPO. Det är också till nedan adresser som du kan vända dig om du har några frågor eller vill begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter:

Mangold Fondkommission AB
Att: GDPR
Box 55 691
102 15 Stockholm

Du kan också kontakta Mangolds DPO via mail till adressen gdpr@mangold.se

Klagomål

Skulle du ha synpunkter på vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Där kan du även läsa mer om den nya förordningen och få svar på många frågor om de nya reglerna, https://www.imy.se/

Personuppgiftsansvarig

Mangold Fondkommission AB är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Mangold kan du begära detta skriftligen genom att skicka brev till nedanstående adress. Det är också till den adressen som du kan vända dig om du vill begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter.

Mangold Fondkommission AB

Att: GDPR
BOX 55691
102 15 STOCKHOLM