Mangold Bolagstämmor

Bolagsstämmor

Här finner du dokument relaterade till Mangolds bolagsstämmor

2024

Årsstämma 2024

Mangolds årsstämma kommer att hållas tisdagen den 7 maj 2024 i Stockholm.

Ärenden till årsstämman

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman måste skriftligen per e-post begära detta hos styrelse (bolagsstamma@mangold.se). Sådan begäran ska vara styrelsen tillhanda senast den 19 mars 2024.