Bolagsstämmor

Här finner du dokument relaterade till Mangolds bolagsstämmor

2023

Årsstämma 2023

Mangolds årsstämma kommer att hållas tisdagen den 18 april 2023 i Stockholm.

Ärenden till årsstämman

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman måste skriftligen per e-post begära detta hos styrelse (bolagsstamma@mangold.se). Sådan begäran ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2023.

Dokument från tidigare år