Tillstånd

Mangold Fondkommission AB är värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och har följande tillstånd: 

 • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument (Lagen om värdepappersmarknaden (”VPML”) 2:1 p. 1) 
 • Utförande av order avseende på kunders uppdrag (VPML 2:1 p.2) 
 • Handel för egen räkning (VPML 2:1 p. 3) 
 • Portföljförvaltning (VPML 2:1 p. 4) 
 • Investeringsrådgivning (VPML 2:1 p. 5) 
 • Garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande (VPML 2:1 p. 6) 
 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande (VPML 2:1 p.7) 
 • Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet (VPML 2:2 p. 1) 
 • Lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersbolaget, ska kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument (VPML 2:2 p.2) 
 • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp (VPML 2:2 p.3) 
 • Utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster (VPML 2:2 p.4 
 • Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument (VPML 2:2 p.5) 
 • Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument (VPML 2:2 p.6) 
 • Ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen (VPML 2:2 p.8) 
 • Annan sidoverksamhet, för att agera som Certified Adviser för bolag vars aktier är upptagna till handel på First North (VPML 2:3 st.1) 
 • Driva valutahandel (VPML 2:3 st. 2) 
 • Försäkringsdistribution enligt lagen om försäkringsdistribution. 

Finansinspektionens förteckning över Mangold Fondkommission AB:s tillstånd 
https://fi.se/sv/vara-register/foretagsregistret/details?id=24735 

Mangold Fondkommission AB har fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva gränsöverskridande verksamhet enligt MiFID i Danmark, Finland, Luxemburg, Norge, Polen, Tyskland och Österrike.