Mangold Investment Banking

Mäkleri i onoterade aktier

Mangold erbjuder handel i onoterade aktier via vårt mäkleri. Det enklaste sättet att få tillgång till Mangolds tjänster inom vårt aktiemäkleri är att bli kund hos Mangold.

Information om handel i onoterade aktier

Onoterade aktier är aktier som inte handlas på en marknadsplats, såsom en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform (MTF).

Placeringar i bolag i onoterad miljö kan ha en högre risk än placeringar i bolag som är noterade på en reglerad marknad eller en MTF. Vänligen läs mer om riskerna förknippade med handel i onoterade aktier nedan under ”Risker med handel i onoterade aktier”.

Vid intresse för handel i onoterade bolag

Som Mangoldkund

Som kund hos Mangold kan du handla genom Mangolds Värdepappershandel. Alla nya kunder hos Mangold måste genomföra en så kallad passandebedömning, där Mangold, baserat på din kunskap och erfarenhet, bedömer om du ingår i Mangolds fastställda målgrupp för onoterade aktier.

Som icke Mangoldkund

Om du inte är kund hos Mangold kan du endast meddela köp- och säljintressen i dessa värdepapper till oss via andra finansiella institut. Andra värdepappersinstitut och banker som vill anmäla intresse att köpa eller sälja för sina kunders eller egen räkning i de bolag Mangold erbjuder mäkleri i kan göra detta genom att ringa Market Making, tel.nr 08-503 015 85.

Privatpersoner och företag som vill lägga order, och som inte är kund hos Mangold, ombeds att kontakta sin bank eller sitt värdepappersinstitut.

Onoterade aktier som Mangold mäklar i

Mangold erbjuder mäkleri i följande onoterade aktier:

BolagISIN
Globopetz ABSE0006851507
Lantmännen ekSE0013359031
Retail United InternationalSE0011974328

Mangolds mäkleri i onoterade aktier omfattar endast publika bolag vars aktier är onoterade och registrerade hos Euroclear Sweden AB. Notera att det inte får finnas hembudsförbehåll på aktierna.

Risker med handel i onoterade aktier

Lägre informationskrav

För bolag upptagna till handel på en reglerad marknad eller en MTF ställs krav på bolagets informationsgivning till allmänheten. Detta innebär bland annat att emittenterna ska upprätta finansiella rapporter i enlighet med gällande lagstiftning och relevanta redovisningsstandarder. Därutöver ställs krav för hur, var och när finansiella rapporter ska offentliggöras samt bestämmelser om rapporternas innehåll, revisions- och verksamhetsberättelser samt utformningen av prognoser och framåtblickande uttalanden. Syftet med kraven på informationsgivning är att säkerställa att hela marknaden får tillgång till kurspåverkande information på ett tillförlitligt sätt.

Motsvarande bestämmelser saknas för onoterade bolag, vilket innebär att det inte ställs samma krav på att tillhandahålla information till marknaden för dessa bolag.

Mognadsgrad, bolagsstyrning och intern kontroll

Inför att bolag noteras på en reglerad marknad eller en MTF genomgår bolaget en listningsprocess, där bolagets mognadsgrad kontrolleras. Vid processen granskas bland annat bolagets ekonomi, informationsgivning, interna processer, dess styrelse och ibland dess ägare. I vissa fall finns det även krav på dokumenterad vinstintjäning, eget kapital och en viss spridning av bolagets aktier bland ägare.

Motsvarande granskningsprocess saknas för onoterade bolag. Då samma krav för listning inte är aktuella för onoterade bolag, löper dessa bolag större risk att inte leva upp till samma mognadsgrad som noterade bolag.

Begränsad likviditet och avsaknad av marknadsvärdering

Onoterade aktier handlas ofta manuellt, antingen genom att enskilda investerare hittar köpare eller säljare för sina aktier eller genom institut som erbjuder att mäkla i dessa aktier.

Att handeln i onoterade aktier sker manuellt medför ofta att det är en lägre omsättning i onoterade aktier än i noterade aktier. Detta innebär att det kan uppstå en stor skillnad mellan köp- och säljkurs samt att det kan vara svårt att avyttra innehav vid viss bestämd tidpunkt om det skulle behövas.

Att det saknas en löpande marknadsvärdering kan även innebära att det blir svårt för en investerare att följa prisbilden för handeln i onoterade aktier, jämfört med aktier som handlas på en reglerad marknad eller en MTF.

Ansvarsfriskrivning

Mangold genomför inte någon legal eller finansiell granskning av bolagen som Mangold erbjuder mäkleri i. Mangold tar inget ansvar för att bolagen som Mangold erbjuder mäkleri i sköter sin informationsgivning, finansiella rapportering eller sitt agerande i övrigt.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa just
ditt företag inom Market Making

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig, tveka inte att höra av dig.

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll gärna i vårt kontaktformulär så hör vi av oss till dig så snart vi har möjlighet

  •