XP Chemistries AB delårsrapport januari – mars 2024

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar delårsrapport för perioden januari - mars 2024. Under första kvartalet 2024 lämnade XP Chemistries in en ansökan till EU för användning av kapsaicin i djurfoder, vilket markerade en mycket viktig milstolpe för bolaget. Tidigt under andra kvartalet meddelades att ytterligare en milstolpe nåtts, när den första formella granskningen av ansökan slutfördes utan anmärkningar, vilket ledde till att processen gick vidare till nästa fas, "completeness check". Denna omfattande genomgång förväntas avslutas i slutet av maj 2024. Parallellt har bolaget under perioden arbetat intensivt med att stärka sin marknadsposition och förbereda lanseringen av produkten, planerad till 2025.

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar delårsrapport för perioden januari - mars 2024. Under första kvartalet 2024 lämnade XP Chemistries in en ansökan till EU för användning av kapsaicin i djurfoder, vilket markerade en mycket viktig milstolpe för bolaget. Tidigt under andra kvartalet meddelades att ytterligare en milstolpe nåtts, när den första formella granskningen av ansökan slutfördes utan anmärkningar, vilket ledde till att processen gick vidare till nästa fas, "completeness check". Denna omfattande genomgång förväntas avslutas i slutet av maj 2024. Parallellt har bolaget under perioden arbetat intensivt med att stärka sin marknadsposition och förbereda lanseringen av produkten, planerad till 2025.

Finansiell utveckling under perioden januari-mars 2024

  • Nettoomsättningen för Koncernen under perioden 1 januari - 31 mars 2024 uppgick till 51 (271) TSEK.
  • Under samma period uppgick rörelseresultatet till -2 326 (-2 540) TSEK.
  • Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -2 293 (-2 543) TSEK.
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,02 (-0,07) SEK.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2024

  • Bolaget meddelade om inlämnad ansökan till EFSA för godkännande av bolagets kapsaicin i djurfoder.

Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet

  • Bolaget meddelade att första valideringssteget var avklarat och att bolagets ansökan till EFSA för godkännande av bolagets kapsaicin i djurfoder gått vidare till nästa steg i ansökningsprocessen.

 

Erik Nelsson, verkställande direktör, kommenterar:

XP Chemistries fortsätter under 2024 att bygga på de framgångar som vi uppnådde under det föregående året. Ett år fyllt av strategisk utveckling och avgörande framsteg som nu banar väg för nya möjligheter.

XP Chemistries meddelade den 11 april att en viktig milstolpe uppnåtts för Bolagets ansökan till EFSA avseende användande av kapsaicin i djurfoder. Den första formella granskningen av ansökan till EFSA var då slutförd utan anmärkningar och ansökan går därmed vidare till nästa fas. Denna fas, i vilken ansökan nu befinner sig, är en omfattande genomgång som kallas "completeness check". EFSA beräknar att denna kontroll kommer att vara färdigställd i slutet av maj 2024. Därefter startar validering och riskbedömningsfasen.

Vår dossier, som innehåller utförliga studier och en detaljerad sammanställning av relevant forskningslitteratur, har designats för att svara på alla frågor som EFSA ställer för att kunna bedöma vår kapsaicinprodukt. Processen ser ut att fortlöpa enligt den tidslinje vi kommunicerat tidigare och vi är optimistiska om att ett vetenskapligt utlåtande från EFSA kan komma i slutet av 2024. Ett godkännande från EFSA är nödvändigt för att lansera vårt kapsaicin på EU-marknaden och inleda export till icke-EU länder.

Under första kvartalet 2024 har Bolaget intensifierat sitt engagemang att förstärka vår position på marknaden för djurfodertillskott. Vi har arbetat aktivt för att fördjupa och utöka våra relationer med befintliga kunder genom regelbundna möten och fördjupade affärsdiskussioner. Samtidigt har vi påbörjat förberedelserna för lanseringen av vår innovativa kapsaicin-produkt som är planerad till 2025.

Denna produkt, avsedd för användning i djurfoder, är kärnan av vårt framtida produktutbud och förväntas revolutionera branschstandarderna genom att erbjuda överlägsna fördelar för djurhälsa och effektivitet. Genomförandet av strategiska initiativ, som att förbereda produktions-kapaciteten och finjustera distributions-logistiken, är avgörande för att säkerställa en smidig och framgångsrik marknads-introduktion. Vi arbetar även proaktivt för att identifiera och etablera värdefulla partnerskap med ledande aktörer inom djurfoderindustrin vilka kommer att vara avgörande för att bredda marknadstillgång och maximera produktens genomslagskraft.

Genom dessa noggrant koordinerade aktiviteter förbereder XP Chemistries sig inte bara för en framgångsrik produktlansering utan även för att etablera långsiktiga konkurrensfördelar och fortsätta att leverera innovativa lösningar som möter kunders och marknadens behov. Med dessa initiativ ser vi fram emot att stärka vår position som en ledande innovatör och pålitlig partner inom djurfoderindustrin.

Jag vill uttrycka min tacksamhet till våra medarbetare vars dedikation och hårda arbete är avgörande för bolagets framgångar. Jag vill också tacka våra kunder och aktieägare för ert fortsatta stöd och förtroende för XP Chemistries.

Tillsammans ser vi med tillförsikt fram emot ett spännande år där vi fortsätter att leverera värde och innovation på vår väg mot kommersiell framgång.

Jag vill avsluta med att välkomna alla aktieägare till vår årsstämma den 30 maj. Kallelse och mer info finns på hemsidan: https://investor.xpchemistries.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.xpchemistries.com/finansiella-rapporter/, samt biläggs till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Nelsson, VD på XP Chemistries AB
en@xpchemistries.com
+46 72 25 00 415
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/

Denna information är sådan information som XP Chemistries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2024 kl. 08:30 CET.

Bifogade filer

XP_Chemistries_pressmeddelande_2024_05_17_Delarsrapport-janua.pdf
XP-Chemistries_Delarsrapport_Q1_2024.pdf