Syncro Group AB (publ): Syncro Group genomför en riktad nyemission av aktier om totalt cirka 7,7 MSEK, varav cirka 4,1 MSEK avser garantiåtagande för teckningsoption av serie TO6

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) ("Syncro Group" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den "Riktade Emissionen") till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt "Tecknarna"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen för Syncro Group har idag, den 10 juni 2024, beslutat att genomföra den Riktade Emissionen om 767 113 052 aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionslikviden uppgår till cirka 7,7 MSEK. Syftet med den Riktade Emissionen är att Bolaget dels på ett snabbt och effektivt sätt behöver anskaffa kapital i syfte att avlasta Bolagets skulder och för att tillgodose Bolagets fortsatta tillväxt, dels för att nyttjandegraden inom ramen för teckningsoptionsprogrammet av serie TO6 som avslutades den 31 maj 2024 inte nyttjades till 100 procent, innebärande att garantiåtaganden tas i anspråk. I den Riktade Emissionen deltar Fenja Capital II A/S avseende cirka 4,17 MSEK, Mprwrd AB avseende cirka 300 TSEK, Michel Issa Invest AB avseende cirka 2,3 MSEK, Börsjakten AB avseende cirka 150 TSEK och Loklint Invest AB avseende cirka 750 TSEK. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,01 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 28,57 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med 24 maj 2024 till och med 7 juni 2024. Teckningskursen motsvarar teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, vars teckningsperiod avslutades den 31 maj 2024.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunderna för teckningskursen

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att Bolaget dels på ett snabbt och effektivt sätt behöver anskaffa kapital i syfte att avlasta Bolagets skulder och för att tillgodose Bolagets fortsatta tillväxt, dels för att nyttjandegraden inom ramen för teckningsoptionsprogrammet av serie TO6 som avslutades den 31 maj 2024 inte nyttjades till 100 procent, innebärande att garantiåtaganden tas i anspråk. Bolaget har noga övervägt möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare men har, mot bakgrund av den nyligen avslutade företrädesemissionen som endast tecknades till 56 procent, bedömt att den Riktade Emissionen är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare. En ytterligare företrädesemission skulle enligt styrelsens bedömning vara betydligt mer kostsamt för Bolaget och ta betydligt längre tid att genomföra. Vidare bedömer Bolaget att en företrädesemission, sett till nuvarande aktiemarknad, skulle kräva ytterligare kostnader i form av upphandling av garantiåtaganden och ersättning för sådana åtaganden. Styrelsen gör därmed bedömningen att det föreligger tillräckliga skäl för att frångå huvudregeln om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Teckningskursen om 0,01 SEK per aktie har fastställts genom förhandling med Tecknarna på armlängds avstånd, motsvarande en rabatt om cirka 28,57 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med 24 maj 2024 till och med 7 juni 2024 och motsvarar den fastställda teckningskursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6. Mot bakgrund av ovan bedömer styrelsen att teckningskursen säkerställts marknadsmässigt.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier med 767113052 från 1613 264 731 till 2380377783 aktier. Aktiekapitalet ökar med 7 671130,52 SEKfrån 16132647,31 SEK till 23 803777,83 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 32,23 procent.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:0705 46 46 00

E-post:ebbe.damm@syncro.group

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2024.

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken - via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.