PEPTONIC Medical AB: Peptonic Medical offentliggör revisorskommentar i ÅR 2023

Enligt punkt 4.7 i Spotlight Stock Markets regelverk ska uttalanden, upplysningar och/eller anmärkningar i revisionsberättelsen offentliggöras i samband med publicering av årsredovisningen. I linje med detta krav redovisas här det uttalande från revisorn i revisionsberättelsen i samband med Peptonic Medical ABs (publ) årsredovisning, samt en kommentar från Styrelsen.

Uttalande från revisorn i revisionsberättelsen; vi fäster uppmärksamhet på förvaltningsberättelsens uppgifter att bolaget redovisar förlust under räkenskapsåret. Vidare framgår av förvaltningsberättelsen och not 2 att likviditeten varit ansträngd samt att olika åtgärder för att stärka finansieringen vidtagits och att ytterligare åtgärdar utvärderas. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat våra uttalanden på grund av detta.

Styrelsen kommenterar att som tidigare meddelats kommer en företrädesemission att genomföras under våren 2024, följt av teckningsoptioner av serie TO5 senare under hösten. Företrädesemissionen omfattas till 70% av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Det finns en möjlig risk för att koncernens likvida medel de kommande 12 månaderna kan visa sig otillräckliga, beroende på utfallet av dessa emissioner. Dock anser styrelsen att utsikterna för att säkra kapital är goda. Bolaget fokuserar även på att expandera sin närvaro i USA och utvalda europeiska marknader. Genom licens- och distributionsavtal samt egna initiativ för dessa geografiska områden, som starkt förväntas bidra till Peptonics fortsatta finansiering.

För ytterligare information kontakta:

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB

Email: anna.linton@peptonicmedical.se

Telefon:  +46 70-244 92 07

Kort om Peptonic medical AB                                                                                                                 

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets vision är att lyfta intim egenvård genom att erbjuda kvinnor en unik helhetslösning att på egen hand diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet.

Peptonic Medical avser kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen. Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Verniva via lokala partners.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolagen Common Sense i USA och Peptonic Medical i Israel.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.

Företagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.