Penser Access by Carnegie: Alzinova: Vår syn på bolagets potential är intakt

Fokus på partneravtal och kommande fas II-studie
Bolaget fortsätter att förbereda sig inför den kommande fas II-studien, samtidigt som en tilläggsstudie (del A2) där ytterligare högre dos av ALZ-101 utvärderas och del B av den kliniska fas Ib-studien pågår. Bolagets totala kostnader under Q1(24) uppgick till -8 mkr (-9), där forsknings- och utvecklingskostnader stod för mer än en tredjedel. Den lägre kostnadsnivån under Q1(24) än motsvarande period föregående år beror främst på den under 2023 pågående kliniska fas Ib-studien. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 mkr (-5). I våra prognoser ser vi att det kommer att fortsätta öka i samband med starten av den kliniska fas II-studien och vi behåller våra prognoser om högre kostnadsmassa under 2025-2026. Likvida medel i slutet av Q1(24) uppgick till 13 mkr.

Fullt garanterad företrädesemission
Tidigare under våren annonserade bolaget ett styrelsebeslut om en företrädesemission om ca 34 mkr. Företrädesemissionen omfattas till 100% av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningskursen uppgår till 0,9 kr per aktie och teckningsperioden kommer löpa från och med den 5 juni 2024 till och med den 20 juni 2024. En fulltecknad emission medför en utspädning om ca 46%. Emissionslikviden kommer att användas både under förberedelsefasen av den kommande kliniska fas II-studien och för att förstärka bolagets rörelsekapital under de pågående kliniska studierna inom fas I-programmet (del A2 och del B). Vi återkommer med en uppdatering när utfallet av emissionen har blivit klart.
 
Behåller vår bedömning om bolagets höga potential
Enligt vår uppfattning står ambitionen att knyta ett partneravtal under året fast. Den i maj annonserade affären mellan Takeda och AC Immune ser vi som ett kvitto på den nytända investeringsoptimismen inom området, vilket adderar till vår positiva syn på bolagets potential. Därtill har en fördjupad analys av data från fas Ib-studiens A-del publicerats under våren, som visade indikationer på att behandlingen med ALZ-101 kan inducera förändringar av biomarkörer som är förknippade med Alzheimers sjukdom. Med detta i ryggen anser vi att bolaget står väl rustat inför den kommande fas II-studien och ett potentiellt partneravtal. Som vi tidigare skrev ser vi dock ett fortsatt kapitalbehov, varför vi behåller kapitalanskaffningar i vår modell. Vi genomför inga andra ändringar i modellen för tillfället.
 
Läs den fullständiga analysen, publicerad 29-05-2024 kl. 07:31: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/05/29/alz20240529.pdf
Detta är en betald analys från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/