Mackmyra Svensk Whisky: Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1B i Mackmyra är idag, den 28 maj 2024

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. Idag, den 28 maj 2024, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO1B i den företrädesemission av units ("Företrädesemissionen"), bestående av A-aktier och B-aktier samt teckningsoptioner av serie TO1A och serie TO1B ("Teckningsoptionerna") som Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) ("Mackmyra" eller "Bolaget") genomförde under fjärde kvartalet 2023. Varje teckningsoption av serie TO1A ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) ny A-aktie i Bolaget. Varje teckningsoption av serie TO1B ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningsperioden för Teckningsoptionerna pågår till och med den 31 maj 2024.

Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 15,1 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptioner av serie TO1A inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar teckningsoptionerna för teckning av A-aktier senast den 31 maj 2024. För att teckningsoptioner av serie TO1B inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar teckningsoptionerna för teckning av B-aktier senast den 31 maj 2024, alternativt säljer teckningsoptionerna senast idag. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 31 maj 2024.

Fullständiga villkor avseende Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida www.mackmyra.se

Sammanfattade villkor för Teckningsoptionerna:

Teckningsperiod: 20 maj 2024 - 31 maj 2024

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1B: 28 maj 2024

Teckningskurs: 0,14 SEK per aktie

Emissionsvolym: Totalt 107 743 360 Teckningsoptioner emitterades i Företrädesemissionen, fördelat på 3 312 000 teckningsoptioner av serie TO1A och 104 431 360 teckningsoptioner av serie TO1B. Teckningsoptionerna av serie TO1A berättigar till teckning av 3 312 000 A-aktier och teckningsoptionerna av serie TO1B berättigar till teckning av 104 431 360 B-aktier. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 15,1 MSEK före emissionskostnader.

Utspädning: Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Bolaget med totalt 107 743 360 aktier, fördelat på 3 312 000 A-aktier och 104 431 360 B-aktier, motsvarande en utspädning om cirka 28 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Aktier och aktiekapital:

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 107 743 360 aktier, fördelat på 3 312 000 A-aktier och 104 431 360 B-aktier, från 280 058 477 aktier, fördelat på 8 280 000 A-aktier och 271 778 477 B-aktier till 387 801 837 aktier, fördelat på 11 592 000 A-aktier och 376 209 837 B-aktier. Aktiekapitalet kommer vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna att öka med ytterligare 14 437 610,240 SEK, från 37 527 835,918 SEK till 51 965 446,158 SEK.

Notera att de Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 31 maj 2024, alternativt avyttras senast den 28 maj 2024, förfaller utan värde. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av Teckningsoptionerna.

Hur Teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptionerna ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.mackmyra.se

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Mackmyra i någon jurisdiktion, varken från Mackmyra eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.