Euroafrica Digital Ventures AB (publ) offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2023

Årsredovisningen är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://www.euroafricadigitalventures.com/finansiella-rapporter samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Övriga upplysningar: 

Euroafrica meddelade den 21 februari en icke kassaflödespåverkande nedskrivning om 52 MSEK för det fjärde kvartalet 2023. Nedskrivningen är en följd av den avsiktsförklaring avseende omvänt förvärv av Deversify AB som tecknades den 16 januari 2024, vilken är villkorat avyttring av verksamheten i dotterbolagen Kupatana AB, Afrieuro Digital Ventures Ltd. samt Social Content AB. Bolaget har genomfört förhandlingar med potentiella köpare som lett fram till värden för respektive dotterbolag, och lett till nedskrivningar för Kupatana AB med 22 092 320,54 kr, vilket inkluderar lämnat aktieägartillskott om 614 480,54 kr. Det kvarstår en fordran som Euroafrica har om 100 000 kr. Afrieuro Ltd skrivs ner med 2 888 831,39 kr. Andelarna i Social Content AB har skrivits ner med 27 073 619,10 kr till 6 800 000 kr.

Euroafrica ingick den 1 mars i ett aktieöverlåtelseavtal avseende bolagets samtliga aktier i Social Content AB med Martech Solutions Sweden AB. Martech kontrolleras av Euroafricas styrelseledamöter Fredrik Holmström och Emelie Smidt samt bolagets VD Lotta Tjulin Thörnqvist. Överlåtelsen är villkorad av godkännande på bolagsstämma med minst nio tiondelars majoritet. Köpeskillingen för aktierna uppgick efter förhandlingar till cirka 4,8 MSEK och ska erläggas genom en säljarrevers. Godkännande av överlåtelsen avses ske på bolagets årsstämma. Andelarna i Social Content AB skrivs därmed ned med ytterligare 1 947 000,00 till 4 853 000,00 kr.

För ytterligare information:

Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB
E-post: lotta.tjulin@euroafricadv.com
Telefon: +46 703862497

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

 

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures