DBP: Double Bond Pharmaceutical International AB: Q1 2024

  VD HAR ORDET

Under första kvartalet har Double Bond Pharmaceutical fortsatt att fokusera intensivt på förberedelserna inför den kommande kliniska prövningen av SI-053 och transaktionen med Vivo Biopharma. Trots att transaktionen ännu inte är avslutad, har vi redan inlett samarbetet med våra amerikanska partners för att finjustera protokollet för den kommande studien. Vi hoppas och tror att studiens resultat ska låta oss presentera en verklig Game-changer på marknaden.

Vidare har vi påbörjat processen med att överföra Double Bond Pharmaceutical AB:s kliniska studie av SI-053 på glioblastompatienter till EU:s nya administrativa system för kliniska prövningar, CTIS (Clinical Trials Information System).

När det kommer till transaktionen med Vivo Biopharma har vi kommit överens om att noggrant granska och anpassa våra avtalsvillkor för att spegla det nuvarande ekonomiska klimatet och uppnå fördelaktiga villkor för båda parter. Dessa kommer att offentliggöras i sin helhet så snart det uppdaterade avtalet är underskrivet. Redan nu kan jag meddela att Double Bond Pharmaceutical kommer att behålla såväl milstolpsbetalningar som royalties, och att vi fortsätter att driva utvecklingen av SI-053 med finansiering från Vivo Biopharma.

Genom en ändring i avtalet kommer dessutom Double Bond Pharmaceutical att erhålla ägarrättigheter till SI-053 på utvalda marknader. Detta är ett villkor för vårt deltagande i vissa EU-subventioneringsprogram som erbjuder möjligheter till så kallad non-dilutive funding. Ett av dessa program är EIC Accelerator, som är en del av Horizon Europe. Det är glädjande att meddela att Double Bond Pharmaceutical med SI-053 har kvalificerat sig till steg 2-nivån i detta program. Sammanfattningsvis är de uppdaterade avtalsvillkoren till fördel för både Double Bond Pharmaceutical och Vivo Biopharma.

Under det första kvartalet genomförde vi en omfattande undersökning av marknadspotentialen för SI-053 och kartlade dess potentiella applikationsområden. Utöver glioblastom, en av de vanligaste och mest aggressiva formerna av primära hjärntumörer, kan SI-053 vara effektivt även på andra typer av primära hjärntumörer såsom meningeom, medulloblastom, pinealocytom, med flera. Genom att utöka användningen av SI-053 till att behandla även dessa tumörer, vilket redan har visat sig vara effektivt med Temodex på befintliga marknader, förväntar vi oss en ökning av marknaden för SI-053 med upp till 60 %.

Ett annat betydande område är behandlingen av metastaser i hjärnan. En betydande majoritet av solida tumörer, såsom bröst-, lung-, tarmcancer, melanom, med flera, metastaserar till hjärnan, och cirka 20 % av dessa fall behandlas med kirurgi. Genom att integrera SI-053 i behandlingsplanen vid kirurgi förväntar vi oss förbättrade överlevnadsprognoser för patienterna. Om preparatet används för behandling av metastaser i hjärnan bedömer vi att marknaden för det kan öka ytterligare med upp till 90 %.

Med konservativa uppskattningar förväntar vi oss att den årliga försäljningen för SI-053 för behandling av primära hjärntumörer kan uppgå till $1142M bara i USA och EU år 2035, medan försäljningen av preparatet för behandling av metastaser kan uppgå till $636M, vilket totalt motsvarar $1778M. Detta skulle innebära en blockbustersuccé för SI-053.

Det är av stor betydelse för oss att utveckla en rationell strategi för att så snabbt och effektivt som möjligt nå dessa marknader med hänsyn till de nuvarande ekonomiska och geopolitiska förutsättningarna. Godkännandet av patentet för SI-053 i Brasilien och Kanada, som vi erhöll under det första kvartalet, är av stor betydelse då det ytterligare förstärker produktens marknadsvärde.

Även om vårt samarbete med Vivo Biopharma har krävt större delen av vår uppmärksamhet under det första kvartalet, har Double Bond Pharmaceutical fortsatt att aktivt driva andra spännande projekt i vår pipeline. Vi är fast övertygade om att framgång föder framgång, och därför planerar vi redan nu för att kunna öka vår fokus på andra lika imponerande produkter.

Efter den senaste framgången med repurposing/repositioning av järnsuccinat, ett preparat för behandling av järnbrist, förbereder vi nu nästa läkemedel för nya indikationsområden med samma strategi. På detta sätt utvecklar vi nya läkemedel på ett mest effektivt sätt. När det gäller järnsuccinat arbetar vi aktivt med att registrera produkten på den nordiska marknaden.

Vi fortsätter även att driva fram utvecklingen av produkter baserade på vår BeloGal-plattform för läkemedelstillförsel. Utöver de befintliga läkemedelskandidaterna SA-033 (för behandling av levercancer) och SA-083 (för behandling av lunginflammationer), är vi redan igång med att applicera plattformen på nya läkemedelssubstanser. Detta kommer att leda till att nya unika produkter tar form.

Jag vill också understryka att jag alltid står till förfogande för att svara på eventuella frågor från våra investerare inom 24 timmar.

Nu ser vi fram emot framtiden med stor entusiasm!

Tack för ert förtroende!

Igor Lokot,

Verkställande Direktör på Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

  

  

FINANSIELL ÖVERSIKT KONCERN KVARTAL 1 2024

Totala intäkter uppgick till 0,4 (0,3) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -2,1 (-3,8) MSEK

Periodens resultat uppgick till -2,5 (-3,8) MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,06)

FINANSIELL ÖVERSIKT MODERBOLAG KVARTAL 1 2024

Totala intäkter uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3) MSEK

Periodens resultat uppgick till -2,5 (-3,8) MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,06)

   

Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-13 05:00 CET.