Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold påbörjar återköpsprogram av egna aktier

Mangolds styrelse har efter bemyndigandet från bolagsstämman den 18 april 2023 beslutat att påbörja ett program för återköp av aktier för 10,8 MSEK i syfte att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur.

Aktieåterköpsprogrammet förväntas påbörjas den 24 april 2023 och löper till nästkommande årsstämma. Antalet aktier som får återköpas är enligt bemyndigandet begränsat till att Mangolds innehav av egna aktier inte får överstiga 1 procent av Mangolds totala antal utgivna aktier.

Återköpen ska göras på Nasdaq Stockholmsbörsen enligt gällande börsregelverk, samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (Safe Harbour-regler).

Per den 19 april 2023 uppgick det totala antalet utgivna aktier till 467 582st och Mangolds innehav i egna aktier till 0st. 

Mangold publicerar information om återköp under programmet på www.mangold.se.