Regulatoriskt pressmeddelande

Stämningsansökan från Aktiebolaget I.V. Numen Adest

Mangold har informerats om att Aktiebolaget I.V. Numen Adest har ingett en stämningsansökan till tingsrätten.

Mangold Fondkommission har informerats om att tingsrätten har mottagit en stämningsansökan från Aktiebolaget I.V. Numen Adest som påstår sig ha en fordran mot Mangold om ca 99,2 MSEK jämte ränta. Den påstådda fordran hänför sig till en person och bolag med tidigare värdepapperskredit hos Mangold. Mangold har sedan tidigare lämnat in stämningsansökan med yrkat belopp om ca 7,1 MSEK hänförligt till samma affärsrelation.

Mangold anser kravet vara grundlöst och avser att bestrida det och kräva ersättning för sina kostnader för att hantera kravet. Målet kommer att prövas vid Stockholms tingsrätt.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15.00 CEST den 24 januari 2023. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på https://mangold.se/investor-relations/

Dokument