Regulatoriskt pressmeddelande

Preliminärt resultat för Q4 2023

Mangolds preliminära resultat under det fjärde kvartalet för 2023 ser ut att överträffa tidigare kvartal under 2023 och samma period föregående år.

Kvartalets resultatförbättring är främst hänförligt till en kombination av ökade intäkter, förbättring av nettoresultat av finansiella transaktioner samt kostnadsbesparingar.

Antal handelstransaktioner under det fjärde kvartalet ökade med 24 procent till 83 tusen transaktioner, jämfört med 67 tusen transaktioner under samma period föregående år. AUM per den 31 december 2023 uppgår till 21 Mdkr, jämfört med 13 Mdkr för den 31 december 2022.

”Resultatet är det bästa resultatet för ett fjärde kvartal i Mangolds historia. Mangold har sedan rekordåret 2021 effektiviserat verksamheten och arbetat med att positionera oss i en tuff marknad. Vi ser nu att det strategiska arbete vi har lagt ned över tid ger resultat.” säger Per-Anders Tammerlöv, VD på Mangold.

Omsättningen för fjärde kvartalet 2023 väntas överstiga 65 mkr, jämfört med 38 mkr samma period 2022. Det preliminära resultatet före skatt och resultatandelar i intressebolag blir 19 mkr för kvartalet, jämfört med 0 mkr samma period föregående år.

Siffrorna är preliminära och den fullständiga delårsrapporten publiceras onsdagen den 31 januari 2024.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11:50 CEST den 9 januari 2023. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på https://mangold.se/investor-relations/

Dokument