Regulatoriskt pressmeddelande

Överlåtelse av egna aktier i Mangold AB vecka 12 2024

Perioden 2024-03-18 till 2024-03-22.

Under ovanstående period överlät Mangold AB (LEI-kod 549300F7ULEE3V59UW34) egna aktier (ISIN: SE0001449380) inom ramen för styrelsens bemyndigande om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Genomsnittlig aktiekurs per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2024-02-21 100 2 470,0 247 000,0
Total 100 2 470,0 247 000,0

Efter överlåtelsen innehar Mangold AB 0 aktier av totalt utgivna aktier om 468 562 st.

Överlåtelsen sker inom ramen för styrelsens av 2023 års bolagsstämmans givna bemyndigande om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt, för att användas som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Bemyndigandet löper fram till Mangolds årsstämma den 7 maj 2024.

Överlåtelsen utförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (Safe Harbour-förordningen).

Överlåtelsen har genomförts av Mangold AB utanför marknaden.

En rapport över samtliga genomförda transaktioner enligt artikel 5.3 MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen finns att tillgå som bilaga till detta pressmeddelande och på Mangolds hemsida, www.mangold.se.