Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold ser en väsentlig ökning av intäkter och resultat i det första kvartalet

Under årets första kvartal har Mangold sett en stor efterfrågan på bolagets rådgivande tjänster och utfallen i flera uppdrag har överstigit förväntningarna. Både intäkter och resultat för kvartalet ser därför redan nu ut att bli väsentligt högre än samma period föregående år.

Intäkterna i det första kvartalet 2021 väntas överstiga 55 mkr, jämfört med 34 mkr 2020. Resultatet före skatt för perioden uppskattas blir mer än 10 mkr, jämfört med ett nollresultat föregående år.

Siffrorna är preliminära då utgången av perioden ännu inte är passerad.

Mangold kommer att publicera rapporten för det första kvartalet onsdagen den 21 april 2021.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 10:45 CET den 15 mars 2021.

Dokument