Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold ökar sin ägarandel till 45,6 procent i KredFin AB

Köpeskilling för förvärvet uppgår till cirka 18,4 MSEK. Köpeskillingen erläggs genom nyemitterade Mangold-aktier motsvarande cirka 9,2 MSEK samt kontant betalning om cirka 9,2 MSEK.

Styrelsen för Mangold AB (”Mangold”) har idag, den 6 april 2023, beslutat om att ingå avtal om att förvärva ytterligare 18,4 procent av aktierna i KredFin AB, 559000–6556 (”KredFin”), för cirka 18,4 MSEK. Mangold äger idag 27,2 procent av KredFin. I och med förvärvet ökar Mangold sin ägarandel till 45,6 procent och blir därmed den största ägaren i KredFin.

KredFin är ett fondbolag som förvaltar ett antal fonder samt äger andelar i andra finansiella bolag. Fonderna klassificeras i regel som Alternativa Investeringsfonder (AIF). KredFin grundades 2015 och lanserade sin första fond i januari 2016.

KredFins två största fonder är Scandinavian Credit Fund I (”SCFI”) och Nordic Factoring Fund (”NFF”). SCFI är en alternativ investeringsfond som erbjuder direktutlåning till mindre och medelstora företag som är i behov av finansiering i samband med en expansion, investering, omstrukturering eller som har andra finansieringsbehov. NFF är en unik fondprodukt för svenska privatinvesterare som söker exponering mot den nordiska marknaden för factoringlån.

SCFI har idag över 80 utestående företagslån där SCFI och NFF tillsammans har fler än 5 500 andelsägare. Därutöver förvaltas ett flertal övriga fonder. Totalt AUM inom KredFin-koncernen uppgår till ett belopp om överstigande 4,8 MdrSEK.

KredFin-koncernens resultat före skatt uppgick, för räkenskapsåret 2021, till cirka 16,1 MSEK samt cirka 9,7 MSEK för 2020. Koncernens balansomslutning för 2021 uppgick till cirka 5,0 MdrSEK.

Förvärvet är villkorat av Finansinspektionens godkännande. 

”Mangold har under en längre period haft för avsikt att diversifiera koncernernas intäkter. Investeringar i intressebolag är en viktig del för att öka återkommande intäkter som inte är direkt korrelerad med Mangolds verksamhet. Vi investerade i KredFin första gången under 2016 och ser nu möjlighet att öka vårt ägande till ett attraktivt pris. Vi har sett att KredFin genererat god avkastning och vi har stora förhoppningar på att vi kan fortsätta att utveckla KredFins verksamhet.” – Per-Anders Tammerlöv, VD på Mangold.

Köpeskilling och finansiering

Köpeskillingen uppgår till cirka 18,4 MSEK för 18,4 procent av aktierna i KredFin. Köpeskillingen erläggs genom nyemitterade Mangold-aktier om 9,2 MSEK till en teckningskurs motsvarande det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) 10 dagar innan dagen för Finansinspektionens godkännande, inbegripet dagen för godkännande, samt kontant betalning om 9,2 MSEK. Aktierna erläggs i närmsta heltal avrundat nedåt. Eventuell mellanskillnad erläggs kontant, utöver den kontanta köpeskillingen.

Denna information är sådan information som Mangold AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 6 april 2023 kl.13:45 CEST.