Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold ingår avtal om förvärv i Finserve Holding AB

Mangold AB (”Mangold”) äger idag 32,2 procent i Finserve Holding AB, f.d. Kredfin AB, org.nr 559000–6556 (”Finserve Holding”). Efter förvärvet kommer Mangold att äga 49,0 procent i Finserve Holding. Köpeskilling för transaktionen uppgår till cirka 5,9 MSEK och erläggs genom nyemitterade Mangold-aktier och Mangold-aktier i Mangolds ägo.

Styrelsen i Mangold har idag, den 21 mars 2024, beslutat om att ingå avtal om att förvärva ytterligare 16,8 procent av aktierna i Finserve Holding. Aktierna är föremål för förköpsförbehåll som löper ut den 25 mars 2024. Styrelsen i Mangold kommer därefter att besluta om apportemissionen och överlåtelse av egna aktie för fullgörande av förvärvet senast den 26 mars 2024.

Finserve Holding är ett fondbolag som förvaltar ett antal fonder, däribland Nordic Factoring Fund (NFF), Global Security Fund & Finserve Micro Cap Fund. Vid utgången av 2023 är NFF den största aktiva fonden med ett AUM om 1,4 Mdr SEK. Totalt AUM inom Finserve-koncernen uppgår till cirka 3,5 Mdr SEK.

Förvärvet är en del i Mangolds långsiktiga strategi att diversifiera koncernens intäkter. Mangold investerade i Finserve Holding för första gången under 2016.

Köpeskilling och finansiering

Köpeskillingen uppgår till cirka 5,9 MSEK för 16,8 procent av aktierna i Finserve Holding. Köpeskillingen erläggs genom nyemitterade Mangold-aktier om cirka 5,6 MSEK och Mangold aktier i Mangolds ägo om cirka 250 TSEK, till en teckningskurs motsvarande 2 470 SEK per aktie. Aktierna erläggs i närmsta heltal avrundat nedåt. Mellanskillnad erläggs kontant.

Denna information är sådan information som Mangold AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 21 mars 2024 kl. 17:30 CET.

Dokument