Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB kallar till årsstämma den 18 april 2023

Mangold håller årsstämma den 18 april 2023, kl. 10:00 hos Mangold vid Nybrogatan 55 i Stockholm.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter är omval av Per Åhlgren, Birgit Köster Hoffmann, Petra Holmberg och Helene Holm. Valberedningen föreslår vidare omval av Per Åhlgren till ordförande i styrelsen.

Valberedningen föreslår omval av PriceWaterhouseCooper i Sverige AB som ansvariga revisorer. Om dessa väljs har de aviserat att den auktoriserade revisorn Sussanne Sundvall kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:- Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 april 2023.- Senast den 12 april 2023 anmäla sig till stämman enligt anvisningarna nedan. 

Anmälan ska ske via e-post till bolagsstamma@mangold.se eller per post till Mangold, ”Bolagsstämma”, Box 55691, 102 15 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två).

Samtliga handlingar kommer vara tillgängliga minst 3 veckor innan stämman på Mangolds hemsida, www.mangold.se. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm, samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För ytterligare information se kallelse (nedan och bifogad) som den 21 mars 2023 införs i Post- och Inrikes Tidningar och som finns tillgänglig på Mangolds hemsida, www.mangold.se.

Dokument