Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Delårsrapport april – juni 2023

”Genom att sätta fokus på att bygga långsiktiga relationer, upprätthålla en sund riskkultur och långsiktig finansiell styrning finner jag trygghet i att våra engagerade medarbetare har förmågan att hjälpa våra kunder att navigera genom oroliga marknader.” – Per-Anders Tammerlöv, VD

Andra kvartalet 2023 jämfört med första kvartalet 2023

  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 47,0 (36,1) mkr, vilket är en ökning med 30,2 procent
  • Rörelseresultatet förbättrades till -0,8 (-8,8) mkr
  • Provisionsnettot ökade till 54,0 (36,8) mkr, vilket är en ökning med 47,0 procent
  • Räntenettot ökade till 5,6 (5,1) mkr
  • Resultat från andelar i intressebolag ökade till 1,4 (-2,1) mkr

Januari – juni 2023 jämfört med januari – juni 2022

  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 83,1 (39,3) mkr, vilket är en ökning med 111,5 procent
  • Rörelseresultatet förbättrades till -9,6 (-26,8) mkr
  • Räntenettot ökade till 10,7 (8,6) mkr
  • Nettoresultat av finansiella transaktioner förbättrades till -19,2 (-81,2) mkr

Kommande rapporttillfällen:

Delårsrapport Q3 2023, publiceras den 18 oktober 2023 Bokslutskommuniké 2023, publiceras den 31 januari 2024

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11.15 CEST den 12 juli 2023. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på https://mangold.se/investor-relations/

Dokument