Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Delårsrapport april-juni 2021

april-juni • Rörelsens intäkter ökade med 85 procent till 106,2 (57,3) mkr  • Rörelseresultatet steg till 28,9 (12,8) mkr  • Rörelsemarginalen uppgick till 27,2 (22,3) procent • Antal transaktioner ökade med 216 procent till 127 293 (40 284) stycken  januari-juni • Rörelsens intäkter ökade med 95 procent till 178,8 (91,7) mkr  • Rörelseresultatet steg till 49,3 (13,0) mkr  • Avkastning på eget kapital uppgick till 16,4 (9,0) procent   • Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,6 (1,4) mdr kr per den 30 juni 

Vd Per-Anders Tammerlöv kommenterar:Vi lämnar ytterligare ett rekordkvartal bakom oss. Både intäkter och resultat under perioden har överstigit alla tidigare kvartal. För det första halvåret har vi en tillväxt på 95 procent och för det andra kvartalet i rad har vi en rörelsemarginal som överstiger 25 procent. Antal transaktioner i kvartalet nådde en rekordnivå. Under hela första halvåret har vi fått stöd från den starka börsen och det gynnsamma klimat som råder för ­kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Vi ser en positiv utveckling på alla plan i organisationen, vår kundbas växer och vi har tagit ett första steg mot en notering på Nasdaq Stockholm Main Market.

Under kvartalet har vi lanserat en ny webbplats och med det en uppdaterad grafisk profil. Vår ­förhoppning är att hemsidan ger en bättre digital upplevelse och förmedlar vårt budskap till ­kunder, aktieägare och andra intressenter på ett mer attraktivt sätt.

Inom segmentet Investment Banking är efterfrågan på våra tjänster fortsatt mycket hög. Likt ­första kvartalet har vi agerat finansiell rådgivare i samband med flera noteringsprocesser, samtidigt har vi genomfört flertalet emissioner samt agerat rådgivare i företagsförvärv och andra ­processer. Vi har dessutom fler uppdrag med löpande arvode jämfört med både det andra kvartalet i fjol och årets första kvartal.

Segmentet Private Banking har också haft en positiv utveckling. Vi har ett fortsatt högt tryck inom värde­pappershandeln och vi ser ett ökande intresse för vår förvaltning och våra portföljer. Vårt beslut i början av året att betala ut de provisioner vi får från fondbolagen (kickbacks) till kunderna har fått ett bra mottagande. Hållbarhet fortsätter att stå i fokus. Bland annat har ränteförvaltningen ökat exponeringen ytterligare mot gröna obligationer. Sedan 2020 har förvaltningen beaktat ESG-­kriterier i varje investeringsbeslut.

Våra intressebolag har utvecklats bra under första halvåret. Skandinaviska Kreditfonden, ­Resscapital och QQM Fund Management, som alla är AIF-förvaltare (alternativ investeringsfond), visar positiv avkastning och en stabil utveckling i det förvaltade kapitalet. Fintech­bolaget Nowonomics, som vi är näst största ägare i och som noterades på NGM Nordic SME i april, har i juni meddelat att de förvärvar 72 procent av QQM Fund Management och därmed också vår ägarandel, om transaktionen godkänns av Finansinspektionen. Vi ser positivt på ­affären och räknar med att Nowonomics genom förvärvet kan skapa ett starkare erbjudande och locka fler sparare till sin plattform.

För ett år sedan befann vi oss i ett nästan nedstängt samhälle, nu ser det betydligt ljusare ut. Vi rekryterar inom flera delar av verksamheten och har ett stort utrymme att investera och driva utvecklingsprojekt. Vårt starka första halvår gör att vi känner oss trygga när vi blickar framåt. Den tryggheten, tillsammans med vårt breda produkterbjudande samt vår ökade kundbas och goda kostnadskontroll, gör att vi förväntar vi oss att helåret 2021 överträffar 2020.Väsentliga händelser under och efter periodens utgång: Nowonomics, som Mangold är delägare i, noterades i april på NGM Nordic SME.

Mangolds styrelse beslutade i juni att initiera en ansökningsprocess för notering av ­Mangolds aktie på Nasdaq Stockholm Main Market. Beslutet är en avsiktsförklaring och enligt den preliminära tidsplanen kommer en ansökan till Nasdaq att lämnas in under det tredje kvartalet 2021.

Kommande rapporttillfällen: Delårsrapport kvartal 3, 2021 publiceras 13 oktober 2021, Delårsrapport kvartal 4, 2021 publiceras 19 januari 2022, Delårsrapport kvartal 1, 2022 publiceras 20 april 2022, Delårsrapport kvartal 2, 2022 publiceras 20 juli 2022, Årsstämma 2022 6 april 2022

Rapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets ­verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Stockholm, 21 juli 2021

Per Åhlgren                            Per-Anders TammerlövStyrelseordförande                 Vd

Birgit Köster Hoffmann           Peter SerlachiusStyrelseledamot                     Styrelseledamot

Marie FrimanStyrelseledamot

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och öagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 14.05 CEST den 21 juli 2021. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på https://mangold.se/investor-relations/

Dokument