Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB beslutar om apportemission och överlåtelse av egna aktier för fullgörande av förvärv av aktier i Finserve Holding AB

Mangold AB (”Mangold”) offentliggjorde den 21 mars 2024 att Mangold ingått avtal om förvärv av 16,8 procent av aktierna i Finserve Holding AB, org.nr 559000–6556 (”Finserve Holding”). Köpeskilling för transaktionen uppgår till cirka 5,9 MSEK och erläggs genom nyemitterade Mangold-aktier och Mangold-aktier i Mangolds ägo. Styrelsen i Mangold har idag, den 26 mars 2024, beslutat om apportemission och överlåtelse av aktier för fullgörande av förvärvet.

Köpeskilling och finansiering

Köpeskillingen uppgår till 5,9 MSEK för 16,8 procent av aktierna i Finserve Holding. Köpeskillingen erläggs genom nyemitterade Mangold-aktier om cirka 5,6 MSEK och Mangold aktier i Mangolds ägo om cirka 250 TSEK, till en teckningskurs motsvarande 2 470 SEK per aktie. Därutöver erläggs en kontant del om 2 299 SEK motsvarande mellanskillnaden vid aktieavrundning. De nyemitterade aktierna samt aktierna i Mangolds ägo tecknas av säljarna av aktierna i Finserve Holding.

Mangold äger idag 32,2 procent av aktierna i Finserve Holding. I och med förvärvet ökar Mangold sin ägarandel till 49,0 procent och blir därmed största ägaren i Finserve Holding.

Det totala antalet aktier i Mangold ökar med 2 279 aktier från 468 562 till 470 841.Aktiekapitalet ökar således med 4 558 SEK från 937 124 SEK till 941 682 SEK. Nyemissionen kommer att resultera i en utspädning om cirka 0,5 procent av antalet aktier och röster i Mangold.

Beslutet ryms inom det till styrelsen av 2023 års bolagsstämma givna bemyndigandet om riktad nyemission respektive överlåtelse av egna aktier.

Förvärvet är en del i Mangolds långsiktiga strategi att diversifiera koncernens intäkter. Mangold investerade i Finserve Holding för första gången under 2016.

Om Finserve Holding

Finserve Holding är ett fondbolag som förvaltar ett antal fonder, däribland Nordic Factoring Fund (NFF), Global Security Fund & Finserve Micro Cap Fund. Vid utgången av 2023 är NFF den största aktiva fonden med ett AUM om 1,4 Mdr SEK. Totalt AUM inom Finserve-koncernen uppgår till cirka 3,5 Mdr SEK.

Denna information är sådan information som Mangold AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 26 mars 2024 kl. 12:45 CET.