Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB beslutar om apportemission för fullgörande av förvärv i KredFin

Mangold AB (”Mangold”) offentliggjorde den 7 juli 2023 ingått avtal om förvärv av 5,0 procent av aktierna i KredFin AB, org.nr 559000–6556 (”KredFin”). Köpeskilling för transaktionen uppgår till cirka 3,2 MSEK och erläggs genom nyemitterade Mangold-aktier. Styrelsen i Mangold har idag, den 25 juli 2023, beslutat om apportemission för fullgörande av förvärvet.

Köpeskilling och finansiering

Köpeskillingen uppgår till 3,2 MSEK för 5,0 procent av aktierna i KredFin. Köpeskillingen erläggas genom nyemitterade Mangold-aktier om 3,2 MSEK till en teckningskurs om 3 313,5 SEK per aktie i enlighet med den värderingsmetod som fastställts i förvärvsavtalet, samt med en kontant del om 2 655 SEK motsvarande mellanskillnaden vid aktieavrundning. De nyemitterade aktierna tecknas av säljarna av KredFin-aktierna.

Mangold äger idag 27,2 procent av aktierna i KredFin. I och med förvärvet ökar Mangold sin ägarandel till 32,2 procent och blir därmed största ägaren i KredFin.

Det totala antalet aktier i Mangold ökar med 980 aktier från 467 582 till 468 562.Aktiekapitalet ökar således med 1 960 SEK från 935 164 SEK till 937 124 SEK. Nyemissionen kommer att resultera i en utspädning om cirka 0,2 procent av antalet aktier och röster i Mangold.

Beslutet ryms inom det av 2023 års bolagsstämma till styrelsen givna bemyndigandet om riktad nyemission.

Om KredFin

KredFin är ett fondbolag som äger och förvaltar ett antal fonder samt äger andelar i andra finansiella bolag. Fonderna klassificeras som Alternativa Investeringsfonder (AIF). KredFin grundades 2015 och lanserade sin första fond i januari 2016. I KredFin-koncernen ingår Scandinavian Credit Fund I och Nordic Factoring Fund samt flertalet andra fonder. Totalt AUM inom koncernen uppgår per den sista juni 2023 till ett belopp om överstigande 4,7 MdrSEK.

Mangold investerade i KredFin för första gången under 2016.

”Mangold har följt KredFins utveckling under en längre tid och ser nu en möjlighet att utöka vårt ägande till ett attraktivt pris. Vi har stora förhoppningar på att vi tillsammans kan utveckla KredFins verksamhet och ser med tillförsikt på KredFins förmåga att generera en god avkastning framöver.” – Per-Anders Tammerlöv, VD på Mangold.

Denna information är sådan information som Mangold AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 25 juli 2023 kl. 22:15 CEST.

Dokument