Regulatoriskt pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma 2023 i Mangold AB

Mangold har idag, den 18 april 2023, hållit årsstämma.

Vid årsstämman omvaldes Per Åhlgren, Birgit Köster Hoffmann, Petra Holmberg och Helene Holm som ledamöter i styrelsen. Per Åhlgren omvaldes till styrelsens ordförande. De tjänstgörande styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade även om omval av PriceWaterhouseCooper i Sverige AB som revisor.

Resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, för 2022 fastställdes.

Årsstämman biföll styrelsens förslag om utebliven utdelning och att balanserade vinstmedel överförs till nästa års räkning.

Arvode till revisor, styrelse samt styrelseordförande fastställdes i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade att fastställa instruktion för valberedningen.

Styrelsen bemyndigades av årsstämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för kapitaländamål, i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen bemyndigades att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50 000 aktier i bolaget. Emission ska kunna ske genom apport eller kvittning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, samt ersättningsrapport för 2022.

Protokoll med fullständiga beslut kommer att läggas ut på Mangolds hemsida inom två veckor, www.mangold.se.