Regulatoriskt pressmeddelande

Förvärv av egna aktier i Mangold AB vecka 7 2024

Perioden 2024-02-12 till 2024-02-16.

Under ovanstående period återköpte Mangold AB (LEI-kod 549300F7ULEE3V59UW34) egna aktier (ISIN: SE0001449380) inom ramen för Mangolds återköpsprogram för kapitaländamål enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Genomsnittlig aktiekurs per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2024-02-13 21 2 538,6 53 310,0
2024-02-14 8 2 510,0 20 080,0
Total 29 2 530,7 73 390,0

Efter återköpen innehar Mangold AB 100 aktier av totalt utgivna aktier om 468 562 st.

Återköpen är del av aktieåterköpsprogrammet om maximalt 1 procent av totalt utgivna aktier till ett sammanlagt belopp om 10,8 MSEK som offentliggjordes av Mangold den 19 april 2023 och löper fram till Mangolds årsstämma den 7 maj 2024.

Programmet utförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (Safe Harbour-förordningen).

Alla förvärv har genomförts av Mangold AB på Nasdaq Stockholm Main Market.

En rapport över samtliga genomförda transaktioner enligt artikel 5.3 MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen finns att tillgå som bilaga till detta pressmeddelande och på Mangolds hemsida, www.mangold.se.

Dokument