Regulatoriskt pressmeddelande

Förändring av antal aktier och röster i Mangold AB

Under juli månad offentliggjordes att styrelsen i Mangold AB (”Bolaget”) beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 april 2022, om en nyemission av 8 645 aktier i Bolaget. De nyemitterade aktierna tecknades till en teckningskurs om 3 470 SEK per aktie. Per den 29 juli 2022 finns det totalt 467 582 aktier och

Under juli månad offentliggjordes att styrelsen i Mangold AB (”Bolaget”) beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 april 2022, om en nyemission av 8 645 aktier i Bolaget. De nyemitterade aktierna tecknades till en teckningskurs om 3 470 SEK per aktie.

Per den 29 juli 2022 finns det totalt 467 582 aktier och röster i Bolaget.

Denna information är sådan information som Mangold AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 29 juli kl. 09:30 CEST.