Regulatoriskt pressmeddelande

Finansiell uppdatering Q1 2022

Med anledning av den generella marknadsoron och börsnedgångar till följd av bland annat kriget i Ukraina påverkas Mangolds nettoresultat av finansiella transaktioner negativt i det första kvartalet, främst på grund av innehavet i Nowonomics.

Mangolds provisions- och räntenetto för det första kvartalet 2022 förväntas dock, trots den utmanande marknadssituationen, öka med 10 procent till cirka 63 mkr och väntas därmed överstiga motsvarande period föregående år då provisions- och räntenettot uppgick till 57 mkr. Det visar att Mangolds affärsverksamhet inom Investment Banking och Private Banking fortsätter att prestera starkt trots en mer komplex och utmanande marknad jämfört 2021.

Mangold har ett större innehav i fintechbolaget Nowonomics AB och är en av de största ägarna. Innehavet uppgår till 13,8 procent och räknas därmed inte som ett intressebolag varför värdeförändringen i innehavet ska resultatföras. Vid utgången av det första kvartalet uppgick Mangolds innehav i Nowonomics till 1,3 miljoner aktier och det orealiserade resultatet för aktieposten i Nowonomics uppgick till -18 mkr. Det samlade nettoresultatet av övriga finansiella transaktioner för Mangold, exklusive Nowonomics, uppgick till -25 mkr jämfört med 15 mkr samma period 2021.

Med utgångspunkt i ovanstående uppskattas resultatet före resultat från andelar i intressebolag och skatt för Mangold till cirka -18 mkr i kvartalet jämfört med 19 mkr samma period föregående år där den avgörande förändringen är det utmanande marknadsklimatets påverkan på nettoresultat av finansiella transaktioner.

Siffrorna är preliminära och den fullständiga delårsrapporten publiceras onsdagen den 20 april 2022.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 CEST den 7 april 2022.