Regulatoriskt pressmeddelande

Aktiebolaget I.V. Numen Adest har justerat sitt yrkande i tingsrätten

Mangold har idag informerats om att Aktiebolaget I.V. Numen Adest har justerat sitt yrkande i tingsrätten och utökat det med ytterligare 49,9 MSEK. I likhet med det krav från Aktiebolaget I.V. Numen Adest som redan ligger i tingsrätten anser Mangold att det tillkommande kravet är grundlöst.

Sedan tidigare pågår en tvist i Stockholms tingsrätt där Aktiebolaget I.V. Numen Adest påstår sig ha en fordran mot Mangold Fondkommission om ca 99,2 MSEK jämte ränta, vilket hänför sig till en person och bolag med tidigare värdepapperskredit hos Mangold. Det sammanlagda kravet från Aktiebolaget I.V. Numen Adest gentemot Mangold uppgår därmed till ca 99,2 samt 49,9 MSEK.

Mangold har bestridit kravet och anser att det är grundlöst samt har inom ramen för samma tvist ett eget krav om ca 7,1 MSEK gentemot Aktiebolaget I.V. Numen Adest hänförligt till samma affärsrelation.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15.45 CEST den 2 maj 2023.