Finansiella rapporter

Mangold AB Delårsrapport april – juni

April – juni · Provisionsnettot var det näst högsta för ett andra kvartal och uppgick till 52,4 (57,4) mkr · Räntenettot ökade till 4,4 (4,1) mkr · Resultat från andelar i intressebolag ökade till 10,0 (0,8) mkr · Utlåning till allmänheten ökade till 235,1 (177,3) mkr · Antal uppdrag med återkommande intäkter uppgick till 214 (182) · Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -38,4 (44,7) mkr varav Nowonomics AB utgjorde -22,0 mkr · Rörelseresultatet uppgick till -12,1 (28,9) mkr