Pressmeddelande

Mangolds valberedning inför årsstämman 2024

Valberedningens ledamöter inför Mangolds årsstämma 2024 har nu utsetts.

Vid årsstämman den 18 april 2023 beslutades att valberedningen ska utses av de tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september 2023. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens ledamöter

Valberedningen består av:

David Ribbing, utsedd av Per-Anders Tammerlöv

Marcus Hamberg, utsedd av Marcus Hamberg

Per Åhlgren, utsedd av Per Åhlgren

Valberedningen har utsett David Ribbing till Valberedningens ordförande.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska val och arvodering av styrelse och revisor i ett bolag beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process. Processen ska skapa förutsättningar för väl underbyggda beslut i bolaget.

Valberedningen är ett organ vars ledamöter utses mellan aktieägarna, som har till uppgift är att lämna beslutsunderlag för bland annat nyval av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt ersättning till dessa. Aktieägarna röstar om valberedningens förslag på stämman.

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och på Mangolds webbplats.

Årsstämman kommer att äga rum i Stockholm den 7 maj 2024. 

Dokument