Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm Main Market

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Mangold AB:s (Mangold) ansökan om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm Main Market. Godkännandet förutsätter att vissa villkor uppfylls, däribland att Finansinspektionen godkänner och registrerar bolagets prospekt, vilket beräknas ske den 11 februari 2022.

Första dag för handel av Mangolds aktie på Nasdaq Stockholm Main Market är planerad till den 24 februari 2022. Sista dagen för handel av aktien på nuvarande marknadsplats Nasdaq First North Premier Growth Market är satt till den 23 februari 2022. Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med att Mangold-aktien byter lista.

Mangolds styrelse beslutade i juni 2021 att initiera listbytet och ser noteringen som ett naturligt steg i bolagets utveckling och som en stabil grund för fortsatt expansion. En notering på reglerad marknad väntas ge bolaget bättre förutsättningar till att göra förvärv och kapitalanskaffningar. Dessutom främjar den möjligheten till en utökad aktieägarbas och en bättre likviditet i aktien.

”Vi ser den här milstolpen i vår utveckling som en stor framgång. Noteringen innebär inte bara betydande möjligheter för oss som bolag utan ger oss även ett större förtroende gentemot kunder i deras resa i den noterade miljön. Genom att vi tar klivet upp på Stockholmsbörsens huvudlista kommer också den allmänna kännedomen om oss att öka och vi ser fram emot att få välkomna nya aktieägare!”, kommenterar Per-Anders Tammerlöv, vd på Mangold.

Om listbytet

Mangold-aktien kommer att handlas i Mid Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (MANG) och ISIN-kod SE0001449380. I samband med listbytet genomförs inget erbjudande eller utgivande av nya aktier.

Prospekt

Mangold upprättar ett prospekt med anledning av upptagandet till handel av aktierna på Nasdaq Stockholms huvudlista. Prospektet förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen och offentliggöras på Mangolds hemsida, https://mangold.se/investor-relations/ omkring den 11 februari 2022.

Rådgivare

Hannes Snellman Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med noteringen.

Denna information är sådan information som Mangold AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 10 februari kl. 15:04 CET