Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold förvärvar 25 procent av aktierna i Aggregate Stockholm AB

· Initial köpeskilling om cirka 30,0 MSEK. Den initiala köpeskillingen erläggs i nyemitterade Mangold-aktier till en teckningskurs om 3 470 SEK. · Givet att Aggregate uppnår i förväg fastställda finansiella mål utgår en tilläggsköpeskilling, baserad på Aggregates resultat för räkenskapsåret 2022/2023 som erläggs kontant.

Styrelsen för Mangold AB (”Mangold”) har idag, den 13 juli 2022, beslutat om att ingå avtal om att förvärva 25 procent av aktierna i Aggregate Stockholm AB, 556632–9701 (”Aggregate”), för initialt cirka 30 MSEK. Mangold blir i och med förvärvet gemensam ägare med grundarna i Aggregate.

Aggregate investerar mediautrymme som tillväxtkapital i små och medelstora bolag i Sverige, Norge och Finland. Bolaget grundades 2002 och har genomfört över 250 transaktioner i en rad olika branscher. Det primära fokuset finns bland produkt- och B2B-bolag där en utökad mediaexponering verkligen kan göra skillnad. Investeringarna sker genom fonder som är gemensamt delägda med 12 av Sveriges största mediabolag med en mix av TV, radio, tidskrifter, dagspress, display samt utomhusannonsering. Exempel på bolag Aggregate har investerat i är Bygghemma, Mathem, Leovegas, Fortnox och Tibber

Aggregate har gjort ett resultat efter finansiella poster om 33,6 MSEK för räkenskapsåret 2019–2020 samt 22,6 MSEK för räkenskapsåret 2020–2021. Aggregates preliminära, ej reviderade, resultat efter finansiella poster för räkenskapsåret 2021–2022 uppgår till 12,2 MSEK.

”Aggregate tillför stort värde till sina kunder och har en lång historia av framgångsrika investeringar i ryggen. Detta kan främst härledas till en effektiv investeringsstrategi, kompetenta medarbetare och långsiktighet – karaktärsdrag som även Mangold kan tillskriva stor del av sin framgång till. Vi anser att Aggregate passar väl in i Mangolds portfölj av intressebolag och har stort förtroende för att transaktionen kommer att gynna både Mangolds aktieägare och kunder.” säger VD Per-Anders Tammerlöv.

”Det är med stor glädje vi efter 20 års verksamhet tar in Mangold som delägare i Aggregate, en delägare vi känner väl sedan många år och som kommer såväl stärka som utveckla vår affär. Under dessa två decennier har vi sett både media- och startup-landskapet utvecklas och mognat till vad det är idag. Tillsammans med Mangold blir vi en ännu starkare partner till unga, snabbt växande bolag” Patrik Rosén och Peter Brodén, grundare, VD och styrelseordförande i Aggregate.

Köpeskilling och finansiering

Köpeskillingen uppgår initialt till cirka 30 MSEK för 25 procent av aktierna i Aggregate. Hela den initiala köpeskillingen erläggs i nyemitterade Mangold-aktier till en teckningskurs om 3 470 SEK, motsvarande 8 645 aktier. Antalet aktier i Mangold kommer att öka från 458 937 till 467 582 och aktiekapitalet kommer att öka från 917 874 SEK till 935 164 SEK. Nyemissionen kommer att resultera i en utspädning om cirka 1,85 procent av antalet aktier och röster i Mangold.

Denna information är sådan information som Mangold AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 13 juli kl.19:27 CEST.