Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB kallar till årsstämma den 6 april 2022

Styrelsen i Mangold har beslutat att årsstämman ska genomföras enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB senast 29 mars 2022, dels ha anmält sitt deltagande vid stämman och inkommit med poströst senast den 5 april 2022.

Poströstning och anmälan

Aktieägare kommer att ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida https://mangold.se senast 3 veckor före årsstämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Formuläret, poströstsedeln och eventuella behörighetshandlingar (till exempel registreringsbevis utvisande behörig(a) firmatecknare och eventuell fullmakt från styrelsen) bör i god tid före den 5 april sändas till Mangold AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, Sverige eller via e-post till bolagsstamma@mangold.se (märk kuvert eller e-post med ”Bolagsstämma” till bolagsstamma@mangold.se). Observera att eventuell fullmakt måste inkomma i original.

Ombud och fullmakt

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats https://mangold.se, senast 3 veckor före årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Förslag om utdelning

På stämman ska bland annat styrelsens förslag om utdelning om 49,0 kr/aktie behandlas.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till styrelseledamöter är omval av Per Åhlgren och Birgit Köster Hoffmann, samt att Per Åhlgren väljs om som ordförande. Till nya ledamöter föreslår valberedningen att stämman väljer Helen Holm och Petra Holmberg.

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som ansvariga revisorer. Om dessa väljs har de aviserat att den auktoriserade revisorn Sussanne Sundvall kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Handlingar

Samtliga handlingar kommer vara tillgängliga minst 3 veckor innan stämman på Mangolds hemsida, https://mangold.se. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Ytterligare information

För ytterligare information se kallelse (nedan) som den 8 mars 2022 införs i Post- och Inrikes Tidningar och som finns tillgänglig på Mangolds hemsida, https://mangold.se.

Dokument