Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB har beslutat att inte fullfölja tidigare ingått avtal om förvärv i KredFin AB men ingår nytt villkorat avtal om förvärv i KredFin AB

Mangold AB (”Mangold”) offentliggjorde den 6 april 2023 förvärv av 18,4 procent av aktierna i KredFin AB, org.nr 559000–6556 (”KredFin”). Styrelsen i Mangold har beslutat om att inte fullfölja förvärvet. Samtidigt ingår Mangold idag, den 7 juli 2023, nytt avtal om förvärv av 5,0 procent av aktierna i KredFin. Köpeskilling för transaktionen uppgår till cirka 3,2 MSEK och avses erläggas genom nyemitterade Mangold-aktier.

Mangold AB äger idag 27,2 procent i KredFin. Den 6 april 2023 offentliggjorde Mangold ett villkorat förvärv av 18,4 procent av aktierna i KredFin, till en bolagsvärdering avseende KredFin om 100 MSEK. Förvärvet var villkorat av Finansinspektionens godkännande samt att styrelsen i Mangold beslutar om att godkänna apportemissionen till grund för erläggande av köpeskilling för förvärvet. Mangold har erhållit Finansinspektionens godkännande. Styrelsen i Mangold har däremot beslutat om att inte genomföra apportemissionen och Mangold kommer därmed inte tillträda de aktier förvärvet avsåg.

Styrelsen i Mangold har idag beslutat om att ingå avtal om att förvärva 5,0 procent av aktierna i KredFin från annan aktieägare. Köpeskilling för transaktionen uppgår till cirka 3,2 MSEK, motsvarande en bolagsvärdering avseende KredFin om 65 MSEK. Förvärvet är villkorat av att motparten i transaktionen påkallar försäljning av aktierna i enlighet med avtalet som möjliggör förvärvet samt att Mangolds styrelse beslutar om att genomföra apportemissionen. Efter transaktionens genomförande kommer Mangolds ägande uppgå till 32,2 procent i KredFin. 

Köpeskilling och finansiering

Köpeskillingen uppgår till cirka 3,2 MSEK för 5,0 procent av aktierna i KredFin. Köpeskillingen avses erläggas genom nyemitterade Mangold-aktier om cirka 3,2 MSEK till en teckningskurs motsvarande det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) 10 dagar innan dagen förvärvet påkallas i enlighet med avtalet, inbegripet dagen för påkallandet. Aktierna erläggs i närmsta heltal avrundat nedåt. Eventuell mellanskillnad erläggs kontant, utöver den kontanta köpeskillingen.

Om KredFin

KredFin är ett fondbolag som förvaltar ett antal fonder samt äger andelar i andra finansiella bolag. Fonderna klassificeras i regel som Alternativa Investeringsfonder (AIF). KredFin grundades 2015 och lanserade sin första fond i januari 2016.

Mangold investerade i KredFin för första gången under 2016. 

Denna information är sådan information som Mangold AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 7 juli 2023 kl.14:00 CEST.

Dokument