Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Delårsrapport juli – september 2023

”Vår Private Banking fortsätter att förbättra resultatet samtidigt som vi ser en högre aktivitet på Investment Banking. Tillsammans med en kostnadseffektiv organisation är vi väl positionerade i marknaden och optimistiska för de kommande kvartalen.” – Per-Anders Tammerlöv, VD

Januari – september 2023 jämfört med januari – september 2022

  • Rörelsens totala intäkter förbättrades till 103,9 (90,8) mkr
  • Rörelseresultatet försämrades till -29,9 (-19,9) mkr
  • Intäkterna för Private Banking förbättrades till 42,5 (40,9) mkr
  • Resultatet för Private Banking förbättrades till 8,8 (1,9) mkr
  • Räntenettot ökade till 16,0 (13,8) mkr

Tredje kvartalet 2023 jämfört med andra kvartalet 2023

  • Rörelsens totala intäkter försämrades till 20,8 (47,0) mkr
  • Rörelseresultatet försämrades till -20,3 (-0,8) mkr
  • Antal transaktioner ökade till 55 061 (49 440) st

Finansiell kalender:

Bokslutskommuniké 2023, publiceras den 31 januari 2024

Årsredovisning 2023, publiceras den 16 april 2024

Delårsrapport Q1, publiceras den 24 april 2024

Årsstämmokommuniké 2024, publiceras den 7 maj 2024

Delårsrapport Q2, publiceras den 10 juli 2024

Delårsrapport Q3, publiceras den 23 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2024, publiceras den 29 januari 2025

Rapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13:15 CEST den 18 oktober 2023. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på https://mangold.se/investor-relations/

Dokument