Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Delårsrapport juli-september 2021

juli–september • Rörelsens intäkter ökade med 129,5 procent till 115,7 (50,4) mkr • Rörelseresultatet steg till 65,1 (12,6) mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 56,2 procent (25,1) • Antal transaktioner ökade med 79,5 procent till 116 019 (64 634) stycken januari–september • Rörelsens intäkter ökade med 107 procent till 294,5 (142,1) mkr • Rörelseresultatet steg till 114,4 (25,6) mkr • Avkastning på eget kapital uppgick till 35,3 procent (9,2) • Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,7 (1,4) mdr kr

Vd Per-Anders Tammerlöv kommenterar:

Utvecklingen under det här årets första nio månader har varit enastående. Alla kvartal hittills under året har överträffat våra förväntningar och nu i det tredje kvartalet har vi långt över dubblat vår omsättning, till 116 miljoner från 50 miljoner samma period föregående år. Rörelseresultatet har ökat kraftigt till 65,1 mkr och antal transaktioner uppgår till 116 019 stycken.

Vi växer så det knakar och efterfrågan på våra tjänster är extremt stark. Att det är så hög aktivitet för både kapitalanskaffningar, IPO:er och M&A samtidigt har vi inte varit med om tidigare. Vår största utmaning är nu rekrytering då trycket hela tiden ökar och där vi i många lägen har brist på resurser. Vi söker personal till i stort sett alla avdelningar och jobbar samtidigt med att kompetensutveckla befintlig personal.

Förutom den höga efterfrågan vi svarar upp till råder också högt tempo i utvecklingsprojekt. Vi har skickat in en ansökan till Nasdaq Stockholm Main Market. Att ta det steget känns rätt utifrån bolagets utveckling och mognad, och vi ser det som en bra och stabil grund för fortsatt tillväxt och förtroende. Vi hoppas också att fler får upp ögonen för oss och att vi kan välkomna nya aktieägare.

Vi ligger också i startgroparna för att öppna en filial i Schweiz och har nyligen fått tillstånd från FI och FINMA. Den marknaden ser vi som spännande och vi tror att vi kan ta en nischad position där mot bakgrund av vår långa erfarenhet av att jobba med små- och -medelstora bolag som befinner sig i, eller är på väg till, en noterad miljö.

Inom Investment Banking växer vi fortsatt starkt och trycket på affärer inom kapitalanskaffning är rekordhögt. Vi kommer i slutet av året göra en satsning på M&A för att svara upp till den stadigt ökade efterfrågan vi sett inom området det här året.

Inom private Banking kan vi lägga förluståren för segmentet bakom oss. Vi jobbar nu aktivt med att öka våra återkommande intäkter.

Under kvartalet har vi också lanserat en ny version av vår kundportal Mangold Online. I den nya plattformen erbjuder vi funktionalitet och användarvänlighet likt våra större konkurrenter och vi säkrar kapacitet för fortsatt tillväxt.

Vi hoppas att vårt unika erbjudande till fondsparande kunder kan vara en ingång för att locka fler depåkunder. Från och med 1 oktober betalar vi ut alla fondprovisioner till våra kunder. Det betyder att den ersättning vi får från de fondbolag som har sina fonder på vår plattform ger vi till kunden, i kontanta medel. Vi tycker att det är en rättvis modell då den här ersättningen i de flesta fall motsvarar en rabatt på i snitt halva fondens förvaltningsavgift. På några års sikt kan det bli många extra tusenlappar i plånboken för kunden. Då vi heller varken tar depå- eller förvaringsavgift av våra fondsparande kunder är vårt erbjudande helt klart konkurrenskraftigt.

Med tanke på den otroliga tillväxt vi haft under året känner vi oss lugna med vår tidigare prognos om att 2021 kommer att överträffa 2020. Nu satsar vi för fullt på de projekt vi hoppas kunna landa före årets slut och börjar se framemot vad nästa år kommer att innebära för möjligheter.

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång:

Mangolds styrelse har under kvartalet skickat in en ansökan om notering av Mangolds aktie på Nasdaq Stockholm Main Market.

I september fick Mangold tillstånd av Finansinspektionen (FI) att inrätta en filial i Schweiz och i oktober fick Mangold positivt besked från den schweiziska motsvarigheten FINMA.

I september godkände även FI Mangolds ansökan om att återköpa den resterande delen av Förlagslån ISIN SE0008405872, vilken uppgår till 13,4 miljoner kronor. Syftet med återköpet är att stärka Mangold AB:s finansiella situation.

I början av oktober fick Nowonomics godkänt av Finansinspektionen att genomföra förvärvet av 72 procent i QQM Fund Management vilket innebär att Nowonomics genom förvärvet tar över hela Mangolds ägarandel i QQM.

Kommande rapporttillfällen:  

Bokslutskommuniké 2021, publiceras den 19 januari 2022

Delårsrapport Q1 2022, publiceras den 20 april 2022

Delårsrapport Q2 2022, publiceras den 20 juli 2022

Rapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Per Åhlgren, styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv, vd

Birgit Köster Hoffmann, Styrelseledamot

Peter Serlachius, Styrelseledamot

Marie Friman, Styrelseledamot

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13.00 CEST den 13 oktober 2021. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på https://mangold.se/investor-relations/

Dokument