Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Delårsrapport januari-mars

januari-mars · Mangold-aktien noterades på Nasdaq Stockholm Main Market, Mid Cap-segmentet · Provisionsnettot ökade med 9,7 procent till 58,9 (53,7) mkr · Räntenettot ökade med 5,1 procent till 4,1 (3,9) mkr · Resultat från andelar i intressebolag ökade med 131 procent till 3,7 (1,6) mkr · Tillgångar med årligt arvode uppgår till 1,6 (1,6) mdr kr · Utlåning till allmänheten har ökat med 31,4 mkr och uppgår till 213,4 (182,0) mkr · Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till -42,8 (14,9) mkr varav Nowonomics AB uppgår till -18,3 mkr · Rörelseresultatet uppgår till -14,6 (20,5) mkr

Vd Per-Anders Tammerlöv kommenterar:

Årets första kvartal har varit utmanande för oss. Den avkylning på marknaden vi började se i slutet på förra året har befästs. I början av året var den ökade smittspridningen av omikronvarianten ett orosmoln och sedan trappades Rysslands hot mot Ukraina upp. Kriget oroar oss på många plan. Främst utifrån ett humant och säkerhetspolitiskt perspektiv och därefter vad det framöver kommer att ha för ytterligare påverkan på marknaderna.

Den generella marknadsoron och börsnedgångarna har tyngt nettoresultatet av finansiella transaktioner under kvartalet, främst på grund av vårt innehav i Nowonomics AB. Provisions- och räntenettot har dock, trots den utmanande marknadssituationen, ökat med över 10 procent under perioden jämfört med föregående år. Det visar att vår affärsverksamhet fortsätter att utvecklas starkt trots att marknaden varit tuffare. Vi har under kvartalet också tagit ett tydligt steg i bolagets utveckling då Mangold-aktien i februari flyttade upp till Nasdaq Stockholm Main Market från tidigare Nasdaq First North Premier Growth Market.

Segmentet Investment Bankings provisionsintäkter ökade med över 10 procent i kvartalet jämfört med föregående år. Vi ser ett svalnat intresse från bolag att notera sig, likaså har investerarnas riskaptit minskat något. Vi har dialoger med bolag som har behov av att ta in pengar, men jämfört med förra året är processerna generellt mer avvaktande. Däremot ser vi till viss del tecken på att de ekonomiska följderna av kriget i Ukraina kan trycka på finansieringsbehovet hos en del bolag som redan varit nära en situation där de behöver kapitaltillskott.

Segmentet Private Banking går fortsatt med vinst vilket är glädjande. Vi har sedan i slutet av förra året drivit en kampanj riktad mot fondsparare, och vi ser att den bidragit till det ökade antalet depåöppningar under kvartalet. Jämfört med årsskiftet har antalet depåer ökat med 4 procent. Vårt erbjudande för fondsparare är konkurrenskraftigt då vi betalar ut erhållna provisioner från fondbolagen till kunderna, samtidigt som vi varken tar depå- eller förvaringsavgift.

Inom Private Banking har vi även fokuserat på att få ut vårt erbjudande av portföljer med innehav som inte är korrelerade med aktiemarknaden. Vi har fått in flera nya kunder i kvartalet genom den kampanjen. Tillgångar med årligt arvode har ökat med 0,2 miljarder kronor sedan årsskiftet.

Mot bakgrund av att förra året var exceptionellt gynnsamt för hela finansbranschen och förutsättningar nu har ändrats drastiskt har vi en försiktigt avvaktande syn på framtiden. Vi känner oss dock trygga i den utveckling som sker och vi har erfarenhet av många olika slags kriser. Våra finanser är stabila och det finns en efterfrågan på våra tjänster, även om den minskat de senaste månaderna.

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

I februari 2022 noterades Mangold-aktien på Nasdaq Stockholm Main Market efter att sedan 2012 varit noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Årsstämman valde i april Helene Holm och Petra Holmberg till nya styrelsemedlemmar. De ersätter Marie Friman och Peter Serlachius.

Kommande rapporttillfällen:

Delårsrapport Q2 2022, publiceras den 20 juli 2022

Delårsrapport Q3 2022, publiceras 12 oktober 2022

Bokslutskommuniké 2022, publiceras 25 januari 2023

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Per Åhlgren, Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv, Vd

Birgit Köster Hoffmann, Styrelseledamot

Helene Holm, Styrelseledamot

Petra Holmberg, Styrelseledamot

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11.30 CEST den 20 april 2022. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på https://mangold.se/investor-relations/

Dokument