Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Delårsrapport januari – mars 2023

”När vi nu förhoppningsvis går mot ljusare tider är Mangold väl positionerade och står på en stabil finansiell grund med ett konkurrenskraftigt erbjudande anpassat efter våra kunders behov.” – Per-Anders Tammerlöv, VD

Januari–mars 2023 jämfört med januari-mars 2022

  • Totala intäkter ökade med 74 procent till 36,1 (20,7) mkr
  • Periodens resultat förbättrades till -8,2 (-14,8) mkr
  • Räntenettot ökade till 5,1 (4,1) mkr
  • Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -6,3 (-42,8) mkr
  • Tillgångar under administration med årligt arvode ökade till 1,7 (1,6) mdr kr

Kommande rapporttillfällen:

Delårsrapport Q2 2023, publiceras den 12 juli 2023

Delårsrapport Q3 2023, publiceras den 18 oktober 2023

Bokslutskommuniké 2023, publiceras den 31 januari 2024

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11.30 CEST den 19 april 2023. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på https://mangold.se/investor-relations/

Dokument