Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Delårsrapport januari-mars 2021

januari - mars • Rörelsens intäkter ökade med 112 procent till 72,6 (34,3) mkr • Rörelseresultatet steg till 20,5 (0,2) mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 28,2 (0,5) procent • Avkastning på eget kapital 11,7 (0,4) procent • Eget kapital uppgick till 141,0 (102,8) mkr, motsvarande 307,2 (223,9) kr per aktie • Antal transaktioner ökade med 137 procent till 109 309 (46 052) stycken

VD Per-Anders Tammerlöv kommenterar:

Årets första kvartal har varit händelserikt och vi redovisar rekordsiffror för både intäkter och resultat. Vi har haft ett högt affärstempo och lanserat nya produkter. Generellt sett har vi haft ett stort tryck på värdepappersaffärer och mer specifikt ser vi fortsatt ett tilltagande intresse för investeringar i innovationsbolag och grön teknik. Vi växer fort, och har flera stora IT- och utvecklingsprojekt på gång. Därför förstärker vi organisationen inom flera avdelningar.

Inom segmentet Investment Banking har vi varit finansiell rådgivare i tre börsintroduktioner under kvartalet och i ett flertal företrädesemissioner. Efterfrågan på våra tjänster är fortsatt stark. Vi har i dagsläget uppdrag med löpande arvode för 169 noterade bolag.

Inom Private Banking har vi stolt lanserat ett erbjudande som gör det både enklare och billigare att spara i fonder. Till alla de kunder som köper värdepappersfonder (UCITS) hos oss betalar vi nu tillbaka de provisioner vi får från fondbolagen (kickbacks). Ersättningarna motsvarar i många fall upp till 50 procent av förvaltningsavgifterna. Då vi varken tar någon depåavgift eller förvaringsavgift innebär det en betydande rabatt på fondavgifterna. Vår modell är både konkurrenskraftig och transparent, och därmed mer rättvis för kunden.

Private Banking har under kvartalet också lanserat en ny aktieportfölj – Mangold Microcap Top Picks – som vi ser fram emot att följa utvecklingen av.

På hållbarhetsområdet fortsätter vi att ta ytterligare initiativ. För vår likviditetsförvaltning har vi under kvartalet börjat köpa gröna kommunobligationer och vi kommer framöver att fortsätta öka andelen av dessa i vår obligationsportfölj.Vi har anpassat vår verksamhet på ett bra sätt trots ändrade arbetsförhållanden under pandemin. Även om vi inte ser att våra affärer begränsas i någon större utsträckning tror vi att ett visst uppdämt behov från kunderna ändå kommer att skönjas när restriktionerna börjar lättas på framöver. Vi ser fortsatt att vårt breda produkterbjudande och goda kostnadskontroll ska leda till att både intäkter och resultat för 2021 överträffar 2020.

Väsentliga händelser under perioden:

I januari erhöll Mangold ett godkännande från Bolagsverket att verkställa fusionen mellan dotterbolagen Mangold Fondkommission AB och Mangold Syd AB, där det sistnämnda kommer att uppgå i det förstnämnda. Fusionen kommer inte att påverka den dagliga verksamheten utan syftar endast till att effektivisera koncernstrukturen.

Kommande rapporttillfällen:    Delårsrapport kvartal 2, 2021 publiceras 21 juli 2021

Rapporten har varit inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Stockholm, 21 april 2021

Per Åhlgren                                                                                      Per-Anders Tammerlöv

Styrelseordförande                                                                                  VD

Birgit Köster Hoffmann                                                               Peter Serlachius

Styrelseledamot                                                                                        Styrelseledamot

Marie Friman

Styrelseledamot

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11.15 CEST den 21 april 2021. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på mangold.se/investor-relations/

Dokument