Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Delårsrapport april – juni

April – juni · Provisionsnettot var det näst högsta för ett andra kvartal och uppgick till 52,4 (57,4) mkr · Räntenettot ökade till 4,4 (4,1) mkr · Resultat från andelar i intressebolag ökade till 10,0 (0,8) mkr · Utlåning till allmänheten ökade till 235,1 (177,3) mkr · Antal uppdrag med återkommande intäkter uppgick till 214 (182) · Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -38,4 (44,7) mkr varav Nowonomics AB utgjorde -22,0 mkr · Rörelseresultatet uppgick till -12,1 (28,9) mkr

VD-kommentar:

Marknaden har under årets andra kvartal fortsatt präglats av den osäkerhet som kriget i Ukraina medfört med bland annat stigande räntor och hög inflation som konsekvens. Vi kan trots detta se en hög efterfrågan på Mangolds tjänster med ett ökat räntenetto, samt ett provisionsnetto första halvåret som ligger i linje med föregående år. Mangolds egna innehav har dock utvecklats i enlighet med börsen i övrigt, vilket renderat ett negativt nettoresultat av finansiella transaktioner. Innehavet i Nowonomics är det enskilda innehav som resulterat i störst negativt nettoresultat och som konsekvens presenterar Mangold ett negativt resultat för kvartalet.

Investment Banking

IPO-marknaden är fortsatt sval givet rådande marknadsförutsättningar. Däremot ser vi en ökad efterfrågan på Mangolds övriga tjänster, exempelvis företrädesemissioner. Vi kan även se en fortsatt hög efterfrågan på Mangolds löpande tjänster inom Market Making, Certified Adviser och Mangold Insight där de två sistnämnda ligger på rekordnivåer gällande antal uppdrag.

Private Banking

Segmentet har trots ogynnsamma marknadsförut-sättningar visat ett positivt resultat för första halvåret på 3,9 mkr. Detta är drivet av utlåningen som per den 30 juni uppgick till 235 mkr, vilket är det högsta i Mangolds historia. Inom portföljförvaltningen har den ’Absolutavkastande’ portföljen visat på en för marknadsläget mycket stark avkastning om ca 7 procent för det första halvåret. Mangold har även under året etablerat sig som en stark aktör inom derivathandeln för index-optioner på Stockholmsbörsen där bolaget varit en av de fyra största sedan årsskiftet.

Intressebolag

Våra intressebolag fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Både Resscapital AB och KredFin AB har visat positiv avkastning och inflöde av kapital under det andra kvartalet och resultat från andelar i intressebolag är det högsta någonsin.

Efter periodens utgång

Vi kan även glädjande meddela att Mangold, efter utgången av det andra kvartalet, har förvärvat 25 procent av aktierna i Aggregate Stockholm AB. Aggregate passar väl in i Mangolds portfölj av intressebolag och vi har stort förtroende för att transaktionen kommer att gynna både Mangolds aktieägare och kunder.

Framåtblick

Vi letar ständigt efter nya sätt att utveckla Mangolds erbjudande och därför är vi nu stolta över att vi numera kan erbjuda handel i Finland, Danmark och Schweiz. För närvarande utvärderar vi även ett antal potentiella förvärv av intressebolag. Mangold har idag en solid finansiell ställning och en stark marknadsposition och under förutsättning att marknaden stabiliseras ser vi med tillförsikt på framtiden.

Kommande rapporttillfällen:

Delårsrapport Q3 2022, publiceras 12 oktober 2022

Bokslutskommuniké 2022, publiceras 25 januari 2023

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning

och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11.05 CEST den 20 juli 2022. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på https://mangold.se/investor-relations/

Dokument