Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB bokslutskommuniké 2022

Januari–december 2022 jämfört med januari-december 2021 · Provisionsnettot uppgick till 212,2 (238,5) mkr · Räntenettot ökade till 20,3 (15,8) mkr · Resultat från andelar i intressebolag ökade till 16,4 (8,5) mkr · Nettoresultat av finansiella transaktioner utgjordes av Nowonomics -36,9 (34,6) mkr och eget lager -67,3 (73,4) mkr · Periodens resultat uppgick till -20,5 (113,2) mkr

Fjärde kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2022

  • Provisionsnettot uppgick till 47,0 (53,9) mkr
  • Räntenettot ökade till 6,5 (5,2) mkr
  • Periodens resultat uppgick till 0,2 (6,2) mkr
  • Nettoresultat av finansiella transaktioner utgjordes av Nowonomics 1,9 (1,6) mkr och eget lager -17,3 (-9,3) mkr
  • Soliditeten uppgick till 25,0 (22,4) procent

VD-kommentar:

När jag summerar året kan jag konstatera att det på många sätt varit ett turbulent och utmanade år. 2022 karaktäriserades av krig i Europa, fallande börser, låg tillväxt och hög inflation. Detta har givetvis påverkat Mangold och vår verksamhet och gjort att vi fått anstränga oss utöver det vanliga. Tack vare ett extraordinärt arbete från alla våra anställda kan vi därför ändå vara stolta över ett bolag som går starkare ur ett av det senaste seklets sämsta börsår.

Trots marknadsklimatet är Mangolds provisionsintäkter under 2022 de näst högsta i Mangolds historia och sett till marknadsandelar är vi bland de ledande aktörerna i Sverige inom SME-segmentet. Vi tror på de bolag vi arbetar med vilket innebär att vi ofta agerar garant i de emissioner vi genomför inom Investment Banking. Under 2022 har detta inneburit ett negativt resultat av finansiella transaktioner samtidigt som det har möjliggjort för oss att ytterligare stärka och cementera vår marknadsposition. Vi känner därför optimism för 2023 och kan se att Mangold är väl rustade för att generera ett starkt resultat framöver.

Mangold utvecklas ständigt och vi strävar efter att möta våra kunders behov och utveckla de tjänster Mangold erbjuder. Mot bakgrund av detta har vi etablerat en ny avdelning för Mergers and Acquisitions (M&A) inom Investment Banking. Etableringen av avdelningen innebär att vi framöver både har fokus på och ambition att utveckla och stärka vårt utbud inom M&A-relaterade tjänster till både existerande och nya kunder.

Private Banking märkte av en ökad kundaktivitet under mitten av fjärde kvartalet, vilket påverkat courtageintäkter positivt. Trots en viss nedgång i kreditportföljen under fjärde kvartalet har den genomsnittliga utlåningen ökat i förhållande till föregående år. Detta har bland annat bidragit till det högsta räntenettot i Mangolds historia. Även våra tillgångar under administration med årligt arvode har ökat i förhållande till tidigare år, vilket vi ser som ett tydligt styrkebesked mot bakgrund av den generella nedgången på marknaden.

På Mangold agerar vi ansvarsfullt och omsorgsfullt. Vi bevakar kontinuerligt hur branschstandarder inom hållbarhet förändras och strävar efter att utveckla vårt hållbarhetsarbete i takt med det. Som ett led i detta har vi under ett flertal år kontinuerligt vidtagit åtgärder för ett minskat klimatavtryck. Det innefattar bland annat klimatkompensering för resor och andra orsaker till koldioxidutsläpp. Vi har även lagt stort fokus på hur vi som värdepappersinstitut agerar där vi inom vår kapitalförvaltning bland annat etablerat exkluderingsgrunder inom vår kapitalförvaltning för verksamheter som vi inte anser förenliga med vår syn på hållbarhet. Under 2022 har fokus legat på ett antal implementeringsprojekt kopplade till de nya hållbarhetsregelverken avseende Disclosure, Taxonomi och krav på att beakta hållbarhetspreferenser inom investeringsrådgivning.

Vi ser även hur förväntningarna på finansiella aktörer ökar i vår omvärld, inte minst på kundskyddsområdet. Vi har löpande noga följt rättsutvecklingen sedan Mifid II trädde i kraft 2018 och bevakat Finansinspektionen sanktionsbeslut. Här kan vi konstatera att vi genom ett mångårigt arbete genomfört relevanta anpassningar och förändringar utifrån gällande regelverk och Finansinspektionens förväntningar. Förändringarna har inneburit ett transparent och värdeskapande produktutbud, återbetalning av kick-back till våra kunder samt höga kvalitetsstandarder avseende rådgivning, omsorgsplikt och dokumentation.

Det gångna året har sammanfattningsvis varit händelserikt och utmanande. Nu samlar vi krafter för att fortsätta växa och leverera värden till våra kunder. Därmed bidrar vi till innovation och arbetstillfällen i Sverige. Vi står på en solid finansiell grund och ser med tillförsikt på framtiden och Mangolds fortsatta resa.

Kommande rapporttillfällen:

Delårsrapport Q1 2023, publiceras den 19 april 2023

Delårsrapport Q2 2023, publiceras den 12 juli 2023

Delårsrapport Q3 2023, publiceras den 18 oktober 2023

Bokslutskommuniké 2023, publiceras den 31 januari 2024

Rapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13.00 CEST den 25 januari 2023. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på https://mangold.se/investor-relations/

Dokument