Regulatoriskt pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2022 ägde rum idag den 6 april. Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

 • Resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, för 2021 fastställdes,
 • De tjänstgörande styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
 • Beslut togs om att en utdelning på 49,0 SEK per aktie, med avstämningsdag den 8 april 2022.
 • Per Åhlgren och Birgit Köster Hoffmann omvaldes som ledamöter. Per Åhlgren omvaldes som styrelsens ordförande.
 • Beslut togs om nyval av Helene Holm och Petra Holmberg som styrelseledamöter.
 • Beslut togs om omval av PriceWaterhouseCooper i Sverige AB som ansvarig revisor, med Sussanne Sundvall som huvudansvarig revisor.
 • Arvode till revisor, styrelse samt styrelseordförande fastställdes.
 • Valberedningens policy för valberedning godkändes.
 • Styrelsen bemyndigades att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50.000 aktier i bolaget. Emission ska kunna ske genom apport eller kvittning.
 • Stämman godkände styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare för 2021.
 • Beslut togs om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stockholm, 6 april 2022