Regulatoriskt pressmeddelande

Förändring av antal aktier och röster i Mangold AB

Under juli månad offentliggjordes att styrelsen i Mangold AB (”Bolaget”) beslutat, med stöd av bemyndigande från 2023 års bolagsstämma, om en nyemission av 980 aktier i Bolaget. Dessa aktier avser avtalad köpeskilling för det förvärv som Mangold pressmeddelade den 7 juli 2023 avseende 5,0 procent av aktierna i KredFin AB. Till följd av detta har 980 nya aktier registrerats hos Bolagsverket och Euroclear under september 2023.

Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per sista handelsdagen för den månad då ökningen eller minskningen har skett.

De nyemitterade aktierna tecknades till en teckningskurs om 3 313,5 SEK per aktie. Det totala antalet aktier i Bolaget ökar med 980 aktier från 467 582 till 468 562. Aktiekapitalet ökar således med 1 960 SEK från 935 164 SEK till 937 124 SEK.

Per den 29 september 2023 finns det totalt 468 562 aktier och röster i Bolaget registrerade hos Bolagsverket. Bolaget äger inga egna aktier. 

Denna information är sådan information som Mangold AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 29 september kl. 11:00 CEST.

Dokument